Namazda Okunan Bazı Sureler Ve Anlamları - Namazda okunan dualar

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 3.36/5 - 146 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Namazda Okunan Bazı Sureler Ve Anlamları - Namazda okunan dualar
#1

NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER

Fatiha Sûresi

Okunuşu:
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin.İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm.Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı:Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nünsahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder veyalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğinkimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fil Sûresi

Okunuşu:
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fîtadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin minsiccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlamı:  (Ey Muhammed!Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne  ettiğini görmedinmi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların  üzerine, sert taşlaratan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibiyaptı.

Kurayş Sûresi

Okunuşu:
Li'î lâfiKurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

Anlamı: Kureyşkabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşmasısağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeykengüven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.

Mâun Sûresi

Okunuşu:
Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâyehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm ansalâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksuludoyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki:Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlarbasit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


Kevser Sûresi

Okunuşu:
İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbiniçin namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan,sana kin tutan kimsedir.

Kâfirûn Sûresi

Okunuşu:
Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâa'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Lekümdînüküm veliye dîn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Eyinkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizlertapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığımada sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


Nasr Sûresi

Okunuşu:
İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhiefvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.
Anlamı:  (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanlarınAllah'ın  dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbihet; O'ndan  bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

Tebbet Sûresi

Okunuşu:
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablünmin mesed.

Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malıve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır.Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

İhlas Sûresi

Okunuşu:
Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni veher şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'nadenk değildir.

Felak Sûresi

Okunuşu:
Kul e'ûzübirabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Vemin şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Anlamı:  (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı  zamankaranlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden,  hasedettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe  sığınırım.

Nâs Sûresi

Okunuşu:
Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Mirşerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinnetivennâs.
Anlamı:  (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden veinsanların gönüllerine  vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden,insanların Tanrısı,  insanların hükümranı ve insanların Rabbi olanAllah'a sığınırım.


NAMAZDA OKUNAN DUALAR

Sübhaneke

Okunuşu:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)
* Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.


Anlamı: Allah'ım!Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder veöverim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Sendenbaşka ilah yoktur.

Ettehiyyâtü

Okunuşu:
Ettehiyyâtülillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü verahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enneMuhammeden abdühû ve Rasülüh

Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütünibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet vebereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ınbütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başkailah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu vePeygamberidir.


Allâhümme Salli

Okunuşu:
Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime vealâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e veMuhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e veİbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnızsensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


Allâhümme Barik

Okunuşu:
Allâhümmebarik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme vealâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e veMuhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'inümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan veşeref sahibi de sensin.


Rabbenâ âtina

Okunuşu:
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Anlamı: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.


Rabbenâğfirlî

Okunuşu:
Rabbenâğfirlîve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

Anlamı: Ey bizimRabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde(herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.


Kunut Duaları

Okunuşu:
Allâhümmeinnâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbüileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürükeve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı: Allahım! Sendenyardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylerehidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sanagüveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz.Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasındanbilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni
bırakırız.

Okunuşu: Allâhümmeiyyâke  na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidünercû  rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffârimülhık.

Anlamı: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin içinkılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sanayaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçleyaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabındankorkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Cevapla
#2

Sevgili kardeşlerim çok dikkatli olmalıyız.
Bu siteyi zararlı ilan edenler var.

http://c1112.hizliresim.com/s/4/wphj.jpg


Cevapla
#3

ilginize teşekkür ederim resimde gösterdiğiniz bölüm googleye ait reklamdır ve otomatik olarak değişmektedir.
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  cuma namazında okunan Hutbede amin demek GİZEMLİ 0 3.218 13-02-2009, Saat: 0:21
Son Yorum: GİZEMLİ
  evlilikle ilgili sorulan bazı sorular GİZEMLİ 0 9.493 26-05-2008, Saat: 20:43
Son Yorum: GİZEMLİ
  Namaz Ve Bazı Teknik Rakamlar gamze33 0 2.634 10-03-2007, Saat: 23:42
Son Yorum: gamze33

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi