Osmanlı İmparatorluğunda İlkler

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.91/5 - 22 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Osmanlı İmparatorluğunda İlkler
#1

1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey’dir.
2- Osmanlıların ilk başkenti İznik’tir.
3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Gazi zamanında olmuştur.
4- İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır.
5- İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
6- İlk divan Teşkilatı Orhan Bey tarafından kuruldu.
7- İlk düzenli Ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
8- İlk Medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
9- Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi, Süleyman Paşa ile olmuştur.(1353)
10- Osmanlıların Rumelideki ilk üssü Çimpe Kalesidir.
11- Osmanlılarda ilk defa kendi adına para bastıran Osman beydir.
12- Osmanlılara katılan ilk Beylik Karesioğullarıdır.
13- Osmanlılarda ilk Kaptan- Derya Baltaoğlu Süleyman Beydir.
14- Topçu ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
15- Karamanoğulları ile ilk savaşı I . Murat yaptı.
16- Top ilk defa sesinden düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova savaşından kullanıldı.(1389)
17- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’dır.
18- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığında karşılaştı.(1364)
19- Osmanlılarda Sultan ünvanını ilk defa I . Murat kullandı.
20- İlk acemi ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu.
21- Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Beyazıt tarafından kuşatıldı.
22- Anadolu Türk Birliğine Osmanlı tarihinde ilk defa Yıldırım Beyazıt kurdu.
23- Osmanlılar Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu zaferi ile açıldı.(1396)
24- Anadolu Türk Birliği Osmanlı tarihinde ilk defa Ankara savaşından sonra bozuldu.(1402)
25- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret devrinde (1402-1413) olmuştur.
26- İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.
27- Kendi isteğiyle tahtan inen ilk padişah II. Murat’dır.
28- II.Kosova savaşından sonra (1448) Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atanacaklarını anlamışlardır.
29- Padişah emri ile öldürülen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşadır.
30- İlk kez Balkanların fethini tamamlayan Fatih’dir.
31- Havan topu ilk defa İstanbul’un fethinde kullanıldı.
32- Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeleri ilk defa Fatih zamanında olmuştur.
33- İlk Osmanlı konunları Fatih kanunnamesidir.
34- Fatih Kanunnamesi Osmanlı Devletinin ilk Anayasası niteliğindedir.
35- Osmanlılarda ilk altın para Fatih zamanında basıldı.
36- Topla kalelerin yıkılabileceği ilk defa İstanbul’un fetfinde anlaşıldı.
37- Osmanlı tarihinde ilk kapütülasyonlar Fatih tarafından Venediklere verildi.
38- Sadrazamlar ilk defa Fatih döneminde divana başkanlık etmiştir.
39- İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle Osmalıların denetimine girdi.(1475)
40- İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II. Murat,son kez çıkan I. Mustafa’dır.
41- Dünyada ilk defa Yivli – seddi toplar II. Beyazıt zamanında yapılmıştır.
42- İlk defa Avrupa devletlerinin Osmanlı İçişlerine karışmasına neden olan olay Cem Sultanı Papa’ya sığınmasıdır.
43- Osmanlı Devletl İran’la ilk büyük savaşı Çaldıran’da yapmıştır.
44- Osmanlı padişahlarından ilk halife Yavuz’dur.
45- Osmanlıların Kuzey Afrika’ya gelişi ilk defa Yavuz zamanında Mercidabık zaferi ile olmuştur.(1516)
46- Yavuz’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle baharat yolu ilk defa Osmanlıların denetimine girdi.
47- Kanuni’nin Rumeli ile yaptığı ilk sefer Belgrat seferidir.
48- Viyena ilk defa Kanuni tarafından (1529) yılında kuşatıldı.
49- Pereveze deniz zaferinden sonra Türkler ilk defa Akdenizde üstümlüğü ele geçirdiler.
50- Müftü ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
51- Kaptan-ı Derya ve Reyis-ül Küttap ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
52- Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk antlaşmaya Amasya Antlaşmasıdır.(1555)
53- İlk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’dir.
54- İlk defa İstanbul’da doğan İstanbul’da ölen ve ilk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’Dir.
55- Osmanlı Tarihinde ilk defa Kanun-u Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) III. Murat zamanında bozulmuştur.
56- İlk defa Sultan I. Ahmat zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırılmıştır.
57- Osmanlı İmp.luğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü ilk defa Zitvatorok antlaşması ile kaybetti.(1606)
58- Osmanlı tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
59- Osmanlılarda ilk bütçeyi Tarhuncu Ahmat Paşa yapmıştır.
60- İlk Türk- İran sınırı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizildi(1639)
61- Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen ilk vezir Köprülü Mehmet Paşadır.
62- Osmanlılar ilk defa Karlofça (1699)ve İstanbul(1700) antlaşmalarıyla toprak kaybetmişlerdir.
63- Osmanlı Devletinin Rusya ile imzaladığı antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır.(1700)
64- Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.
65- Osmanlı Devleti ilk defa Pasorofça antlaşmasından sonra Aveupa’dan geri kaldığını anlamıştır.(1718)
66- Osmanlı Devleti ilk defa Pasorofçe antlaşmasından sonra Lale Devrinde Avrupa’yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
67- Avrupa’yı ilk elçiler Lele Devrinde Paris ve Viyana’ya gönderildi.
68- Osmanlılarda ilk matbaa Lale Devrinde İbarhim Müteferrika tarafından açıldı.
69- İlk kağıt fabrikası Lale Devrinde Yalova’da kuruldu.
70- İlk defa Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgüyü Lale Devrinde kuruldu.
71- Askeri alanda ilk ıslahatı I. Mahmut yaptı.
72- İlk mühendis okulu 1731 Yılında Kara Mühendishanesi adıyla I. Mahmut tarıfından kuruldu.
73- İlk defa kapütülasyonlar 1740da devamlı hale getirildi.
74- İlk defa Osmanlı Devletinden halkı Müslüman olan bir toprak parçası Küçük Kaynarca Antlaşması ile koparılmıştır.(1774)
75- Ruslar ilk kez Küçük Kaynarca Antaşması ile iç işlerimizi karışma hakkını elde ettiler.(1774)
76- Rusya’ya ilk kapütülasyonlar Küçük Kaynarca Antlaşması ile verildi.(1774)
77- Ulufe alım-satımı ilk defa I. Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.
78- İlk defa Avrupa Orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizam-ı Cedid ordusudur.
79- Avrupa başkantlerinde ilk devamlı elçilikler III. Selim zamanında açıldı.
80- İlk elçilik 1793 de Londra’da açılmıştır.
81- Napolyon ilk yenilgisini Akka’da Nizam Cedid ordusuyla yaptığı savaşta aldı.
82- Osmanlı Devletinde Fransız ihtilalinden etkilenerek ortaya çıkan ilk milliyetçilik hareketi Sırp İsyanıdır.(1804)
83- İlk defa padişahın yatkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı Sened-i İttifakla (1808) azalmıştır.
84- Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara ilk defa ayrıcalık 1812 Bükreş antlaşması ile Sırplara verilmiştir.
85- Osmanlı Devletinde bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan’dır. (Edirne antlaşması ile 1829)
86- Boğazlara sorunu ilk defa Hünkar iskelesi Antlaşması ile orataya çıktı. (1833)
87- İngilizlere ilk kapütülasyonlar 1838 de Balta limanı antlaşması ile verildi.
88- İlk gazete Takvim-i Vakai adıyla II. Mahmut zamanında çıkarıldı.
89- Nüfüs sayımı ilk defa II. Mahmut zamanında yapıldı.(1831)
90- Tima ve Zeamet ilk dafa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
91- Müsadele (mallara el koyma) ilk defa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
92- İlk defa polis örgütünün temelleri II. Mahmut zamanında atılmıştır.
93- İlk dafa Divan Teşkilatı kaldırarak bakanlıklar II. Mahmut zamanında kuruldu.
94- Öğretim ilk defa II. Mahmut döneminde zorunlu hale getirildi.
95- İlk defa orta öğretim kurulları (Rüşdiyeler) II. Mahmut döneminde kuruldu.
96- İlk posta örgütü II.Mahmut zamanında kuruldu.
97- İlk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu II. Mahmut zamanında açıldı.
98- İlk defa Enderun kaldırarak devlet memuru yetiştiren okullar II. Mahmut zamanında açıldı.
99- İlk defa yurtdışına öğrenci II. Mahmut zamanında gönderildi.
100- Kılık-kıyafette ilk değişiklilik II. Mahmut zamanında yapıldı.
101- İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bür gücü Tanzimat Fermanı ile tanımıştır.
102- Osmanlılarda ilk kağıt para Kaime adıyla 1841’de Abdülmecid tarafından bastırıldı.
103- İlk demir yolu kalttı Tanzimat döneminde döşendi.(1866)
104- Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlandı.
105- Laik Kanunlar ilk defa Tanzimat devrinde çıkarıldı.
106- İlk Deniz Mühendishanesi Mühendishane-i Bahri Hümayun adı altında III. Mustafa döneminde 1773’te kuruldu.
107- İlk kez Mehteran’ın kaldırılıp yerine Mızıkay-ı Hümayunün kurulması II. Mahmut döneminde olmuştur.
108- İlk Tıp okulu 1827’de Tıphaneyi Amire adıyla II. Mahmut tarafından kuruldu.
109- İlk Askeri okulu 1834’te Mehtebi Harbiye adıyla II. Mahmut tarafından kuruldu.
110- İlk defa kız çocuklarının devlet okulunda okutulmasına Tanzimat döneminde başladı.
111- İlk güzel sanatlar okulu Sanayi-i Nefise adıyla 1879’da II. Abdülhamit tarafından açıldı.
112- İlk siyasal bilgiler fakültesi Mekteb-i Mülkiye adıyla 1859’da Abdülmecid döneminde kuruldu.
113- İlk Üniversite Darülfünun adıyla 1870’de Abdülaziz tarafından kuruldu.
114- İlk kez Duyyun-u Umumiye (Umumu borçalar kanunu) 1887’de II.Abdülhamit döneminde kuruldu.
115- Askerliğin ilk defa bilbedele bağlanması Islahat fermanı ile olmuştur(1856)
116- Osmanlı Devleti Kırım savaşı sonrasında Avrupalı Devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini kaybetmiştir.
117- Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı ilk defa Kırım Savaşı sırasında (1854’de) İngilizler’den I. Abdülmecit zamanında almıştır.
118- Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılnası ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile kabul edilmiştir.
119- İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamit zamanında ilan edildi.
120- Osmanlı Devletinde halk yönetime ilk defa I. Meşrufiyetle katılmıştır.
121- Osmanlı Devletinde Vecelle Hukuku ilk defa I. Meşrufiyet döneminde uygulanmaya konulmuştur.
122- İttihat ve Terakki Partisi Türk tarihinde milliyetçiliği ilk defa resmi bir deoloji haline getirdi.
123- Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa ittihat ve terakki partisi yönetimiyle gerçekleşti.
124- İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet yöneti ilk defa kesin olarak I. Balkan savaşı sırasında ele geçirdi.
125- Balkan savaşı ilk defa Karadağın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
[Resim: 7903atamizindeyizby5hs7ii4.jpg]

“Bir memlekette; namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Osmanlı Padişahların Ölüm Sebepleri gamze33 1 3.110 12-11-2008, Saat: 19:59
Son Yorum: arachnanthe
  93 Harbi (1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı) arachnanthe 0 2.964 25-11-2007, Saat: 21:37
Son Yorum: arachnanthe
  Osmanli'dan ve Tarih'den Bunları Biliyor muyuz?.. gamze33 14 5.819 16-11-2007, Saat: 0:08
Son Yorum: gamze33
  Osmanlı Ünvanları gamze33 5 6.016 15-11-2007, Saat: 0:31
Son Yorum: arachnanthe
  Osmanlı TArihinde İLkler.. gamze33 0 1.806 19-08-2007, Saat: 1:10
Son Yorum: gamze33

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi