Tıbbi Terimler Sözlüğü

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.33/5 - 33 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tıbbi Terimler Sözlüğü
#1

TERİMLER SÖZLÜĞÜ KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) VE KULLANMA TALİMATININ (KT) HAZIRLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terim  İngilizce Türkçe öneri
A
abdominal ağrı abdominal pain karın ağrısı
Abdominal distansiyon Abdominal distension Karın şişkinliği
abnormal gait   yürüyüş tarzında anormallik
aborsiyon abortion düşük yapma
abortus abortus Düşük
abrazyon abrasion sıyrık
abse abscess irin kesesi (Abse)
absorpsiyon absorption emilim
abstinens abstinence  yoksunluk
adale muscle kas
adaptasyon  adaptation uyum, uyarlama
Addison Hastalığı Addison's disease Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)
ADE İnhibitörleri  Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)
adenit adenitis lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati4enf bezinin iltihabı)
adenoit adenoid Geniz eti
adenokarsinom adenocarcinoma Adenokarsinom (bir kanser türü)
adenopati adenopathy Lenf bezlerinin büyümesi 
adeziv adhesive yapışkan
adezyon   adhesion Yapışıklık , Yapışma 
adipoz  adipose  yağ
adipoz doku adipose tissue yağ dokusu
aditif additive ek
adjuvan adjuvant yardımcı
adolesan adolescence ergen; buluğ
adrenal    adrenal böbreküstü
Adrenal gland   böbrek üstü bezi
adsorbat adsorbate   Yüzeye tutunmuş bileşik
adsorbe adsorbed Yüzeyine tutunmuş
adsorpsiyon adsorption Yüzeye tutunma
adult adult yetişkin, erişkin
Advers etki Adverse effect Yan etki  
afebril afebrile, apyretic, apyrexial ateşsiz
afektif affective duygu durum
afektif   bozukluklar affective disorders duygu durum bozuklukları, 
agorafobi agoraphobia Açık alan korkusu
agranülositoz agranulocytosis Agranülositoz,
 (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
agregasyon agregation Kümelenme
agregat agregate Küme
agresif   aggressive saldırgan
airway airway Hava yolu
ajitasyon agitation huzursuzluk
ajite agitated Huzursuz
akatizi acathisia yerinde duramama hali
aklorhidri achlorhydria mide asidi yokluğu
akne acne  sivilce
akneform erüpsiyon acneform eruption sivilce benzeri cilt döküntüsü
akomodasyon accommodation göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu
akomodasyon bozuklukları accomodation disorders  göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum  bozukluğu
akromegali acromegaly Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )
aksilla axilla koltuk altı
aktif  active etkin
aktif immünizasyon active immunization aktif bağışıklama, aşılama
aktivasyon activation etkinleştirme, etkinleşme
aktivite activity etkinlik
akut acute akut
akümülasyon accumulation birikme
albüminüri albuminorrhea idrarda albümin bulunması
alergoit   allergoid  Alergoit  (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)
alerji allergy Alerji
algoritma algorithm akış şeması
alimentasyon alimentation Beslenme
aljezik algesic ağrı oluşturan
alopesi alopecia saç dökülmesi; kellik
alternatif alternative seçenek; seçenekli
altünite  subunit Alt birim
ambliyopi amblyopia görme keskinliğinin azalması
ambulatuvar ambulatory Ayaktan
amenore amenorrhea adet görmeme
amfizem emphysema amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
amnezi amnesia Unutkanlık
ampirik empiric deneyime dayalı
amputasyon amputation Kesme
anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon anaphylactic, anaphylactoid reaction Ani aşırı duyarlılık tepkisi
Anaflaksi anaphylaxis Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
analjezi analgesia ağrının kesilmesi
analjezik analgesic ağrı kesici
anemi anemia kansızlık
anemik anemic Kansız
anestezi anesthesia Anestezi 
anestezik anesthetic anestezi yapan ilaç
anevrizma aneurysm Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma) 
anjin  tonsillitis bademcik iltihabı
Anjina pektoris angina pectoris Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
anjiyoödem, anjiyonörotik ödem angioedema, angioneurotic oedema  Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
ankiloz ankylosis eklem sertliği
Ankilozan spondilit ankylosing spondylitis ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)
anksiyete anxiety kaygı, endişe
anomali  anomaly, abnormality, malformation, deformity  kusur, kusurlu oluşum
anoreksi anorexia iştahsızlık
antagonist  antagonist karşıt etki gösteren 
antero-lateral antero-lateral ön-yan
antiaritmik antiarrhythmic Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan 
antibakteriyel antibacterial Bakterilere karşı etkili
antidepresan antidepressant Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili
antiepileptik antiepileptik sara tedavisinde etkili
antifungal antifungal Mantar hastalıklarına karşı etkili.
antihipertansif antihypertensive Tansiyonu, kan basıncını düşüren
antihistaminik antihistamines Alerjik hastalıklara karşı etkili
antiinflamatuvar anti-inflammatory İltihap giderici
antijen   antigen Antijen (Vücutta alerji oluşturan  madde)
antikoagülan anticoagulant kan pıhtılaşmasını önleyen
antikor antibody antikor (alerji  oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)
antipiretik antypyretic ateş düşürücü
antipsikotik antipsychotic antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
antitussif antitussive Öksürük kesici 
anüri anuria İdrar yokluğu
aparat apparatus Cihaz , aygıt
apati apathy kayıtsızlık
aplastik anemi aplastic anaemia aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)  
aplikasyon application uygulama
aritmi arrhythmia kalp atım düzensizliği.
aritmojenik arrhytmogenic kalpte atım düzensizliğine neden olan
arrest arrest Durma 
arter artery arter (atardamar)
arter içine uygulama intraarterial use arter (atardamar) içine uygulama
artralji arthralgia Eklem ağrısı
artrit arthritides eklem iltihabı 
artroz arthrosis eklem hastalığı
aselüler acellular hücresiz
asemptomatik asymptomatic belirtisiz
aspartat aminotransferaz , aspartate aminotransferase,  aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
alanin aminotransferaz, alanine aminotransferase  Karaciğer enzimleri
aspergilloz Aspergillosis aspergilloz  (Bir tür mantar hastalığı)
Aspirasyon aspiration Emerek boşaltma
Aspirasyon pnömonisi Aspiration pneumonia Aspirasyon pnömonisi  (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)
asteni asthenia Kuvvetsizlik, Güçten düşme
astma asthma astım
atak attack kriz. Ör. iskemik kriz (atak)
ataksi ataxia ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
atenüe attenuated zayıflatılmış
ateroskleroz atherosclerosis damar sertliği
aterotromboz  Atherothrombosis atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma
atriyum atrium Kalp kulakçığı
atriyal fibrilasyon Atrial fibrilation Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
B
bağırsak intestines bağırsak
bakteremi bacteremia Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi.
balanit balanitis penis baş bölgesi iltihabı
baseline baseline başlangıç düzeyi
batın abdomen karın
baz(al) basal temel; alt; tabana yakın veya tabanda
beher every her bir (tablet)
benign benign iyi huylu, selim
Beyaz ırk Caucasian beyaz ırk
bilateral bilateral iki taraflı
biliyer biliary safra(yla ilgili)
bipolar bozukluk bipolar disorder Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler)
biyopsi biopsy (teşhis koymak amacıyla) doku örneği almak
blastomikoz Blastomycosis blastomikoz  (Bir tür mantar hastalığı)
blefarit blepharitis blefarit (Göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı)
bolus bolus bir defada verme
Bozukluk Impairment bozukluk
bölgesel regional Bölgesel
bradikardi bradycardia kalp atımının yavaşlaması
Bronkodilatasyon bronchodilatation solunum yolunun genişlemesi
bronkodilatör bronchodilator solunum yolu genişletici
bronkokonstriksiyon, bronkospazm bronchoconstriction, bronchospasm Bronşların daralması, bronşların spazmı
Bronkokonstriktör  bronchoconstrictor solunum yolunu daraltıcı
bronşiektazi bronchiectasia, bronchiectasis Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi
bronşit bronchitis bronş iltihabı
bulanık turbid    bulanık
bursit bursitis eklem çevresindeki keselerin iltihabı
bül bulla, bleb, blister sıvı dolu kabarcık
C-Ç
check-up check-up genel kontrol
columna vertebralis columna vertebralis Omurga
Coombs testi Coombs' test Alyuvarlarla ilgili bir kan testi 
çoklu doz multiple dose çoklu doz
çürük bruise çürük
D
dahili   internal  İç
dahiliye   internal diseases iç hastalıkları 
dansite density Yoğunluk
defekasyon   defecation Dışkılama
defekt defect kusur, bozukluk, eksiklik
defektif defective kusurlu, bozuk, eksik
defisit deficit Eksiklik
deformasyon  deformation Şekil bozukluğu 
deforme  deformed şekli bozulmuş
deformite   deformity şekil bozukluğu,kusur
dehidratasyon dehydration Su kaybı.
dejenerasyon   degeneration Bozulma
dekonjestan decongestant dekonjestan  (burun tıkanıklığını gideren) 
deliryum delirium deliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)
delüzyon delusion Sanrı, kuruntu
demans dementia bunama
demarkasyon demarcation Sınır belirleme, ayırma
depresyon   depression ruhsal çöküntü (depresyon)
derin ven trombozu, deep vein thrombosis/venous  toplar damar tıkanıklığı
DVT thromboembolism (VTE)
dermatit dermatitis Dermatit (Bir tür deri hastalığı)
dermatomikoz dermatomycosis  Dermatomikoz (Bir tür mantar hastalığı)
dermatoz dermatosis deri hastalığı
dermografizm dermatographism Alerjiye yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi 
desensitizasyon desensitization duyarsızlaştırma
destrüksiyon   destruction yıkım
dezavantaj disadvantage dezavantaj , olumsuzluk
dış gebelik ectopic pregnancy dış gebelik
Dış gebelik Ectopic pregnancy Rahim dışında gelişen gebelik
diferansiye differentiate Farklılaşmış,
difteri   diphtheria Difteri, kuşpalazı
difüz diffuse yaygın
dilüe diluted seyreltik
dilüe etmek to dilute seyreltmek
diplopi diplopy çift görme
direkt   direct doğrudan
disemine disseminated Yaygın, genel
disfoni dysphonia konuşmanın bozulması
disfonksiyon dysfunction işlev bozukluğu
diskinezi dyscinesia istemli hareketlerde bozukluk
dismenore dysmenorrhea ağrılı adet görme
dispepsi dyspepsia, indigestion Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
dispne dyspnea nefes darlığı , nefes almada güçlük
disritmi disrhythmia kalp atım bozukluğu
distoni distoni kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu
diüretik diüretic idrar söktürücü
diyabet diabetes, diabetes mellitus şeker hastalığı (diyabet)
Diyabetik ketoasidoz Diabetic ketoacidosis şeker hastalarında açlık durumunda  kanda aşırı miktarda asit birikimi
diyagnostik diagnostic tanıyla ilgili, tanısal
diyagnoz diagnose tanı
diyare  diarrhea ishal
diyet  diet diyet
dizartri disartri konuşma veya dil ile ilgili bozukluk
dizestezi disestezi hissizlik, karıncalanma gibi anormal duyu
dizfaji dysphagia yutamama, yutma güçlüğü
dizüri disüri ağrılı idrar yapma
dolaşım  circulation dolaşım
dolor   dolor ağrı
dominant dominant baskın
döküntü rash döküntü

Cevapla
#2

E
eflaks efflux Eflaks (Dışa yönelik akım)
ejakülasyon ejaculation meni (sperm) boşalması
ekimoz ecchymosis deride morarma
eklampsi (gebelik toksemisi) eclampsia Eklampsi (gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık)
eklem joint eklem
Eksiklik deficiency Eksiklik 
eksitabilite   excitability uyarılabilme, uyarılabilirlik
eksternal   external dış, dışla ilgili
ekstrakt extract Özüt, öz 
ekstraselüler extracellular Hücre dışı
ekzoftalmi exophthalmus göz küresinin anormal şekilde dışarı çıkması
elektrokardiyogram, electrocardiogram, ECG EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt)
EKG
elektrolit electrolyte elektrolit
elektrolit dengesizliği electrolyte imbalance Elektrolit dengesizliği
eliminasyon elimination vücuttan uzaklaştırılma
elongasyon elongation uzama
emboli  emboli (çoğul) damar tıkacı ( emboli)
embolus (tekil) Emboli (damar tıkacı)
emetojenik emetogenic kusmaya neden olan, kusturucu
emosyonel labilite emotional lability duyguların değişkenliği, dalgalanması
emülsiyon emulsion Emülsiyon (sıvı-sıvı karışımı)
endikasyon indication İlacın kullanıldığı durum
endürasyon induration Sertleşme,
enfeksiyon   infection Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
enflamasyon inflammation iltihap
enfluenza influenza grip
enjeksiyon injection Enjeksiyon, zerk
ensefalomiyelit encephalomyelitis beyin-omurilik iltihabı
enterokolit enterocolitis ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması
entübasyon intubation herhangi bir kanal ya da boşluğa tüp yerleştirme
enürezis noktürna nocturnal enuresis; bed-wetting gece işemesi; yatak ıslatma
eozinofili eosinophilia kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
epidemi   epidemicity salgın
epididimit epididymitis Epididimit (Testis arkası iltihabı)
epilepsi epilepsy sara
epistaksis epistaxisis burun kanaması
ergin, olgun  mature ergin, olgun
eritem erythema Deri üzerinde oluşan kızarıklık
eritema multiforma erythema multiforme Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
eritematöz erythematous kızarık
eritrosit   erythrocyte, red blood cell alyuvar, kırmızı kan hücresi
etiyoloji   etiology Hastalık nedeni
Etkin, İlaç agent ilaç
etkisizleştirilmiş inactivated etkisizleştirilmiş
evre, derece grade Evre, derece
Evrelendirme, derecelendirme  grading Evrelendirme, derecelendirme
F
faranjit pharyngitis yutak (farinks) iltihabı
farinks  pharynx yutak
farmasötik form pharmaceutical form ilaç şekli
fasiyal paraliz fascial paralysis yüz felci
fatal fatal ölümcül
febril febrile ateşli
Febril nötropeni Febrile neutropenia Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum
feçes   feces dışkı
felç , inme stroke Felç, inme
femur  femur  uyluk
fenilketonüri (Folling hastalığı) phenylketonuria (Folling's disease)  Fenilketonüri (kalıtımsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalık)  
fetal fetal cenine ait
fetüs fetus cenin
fibromiyalji fibromyalgia Kulunç, kas ağrısı
flatulans flatulance Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
flebit phlebitis toplardamar iltihabı
Flushing Flushing Al basması
fobi  phobia Sebepsiz korku, fobi 
folikül stimülan hormon follicle-stimulating hormone, FSH folikül uyarıcı hormon
fonksiyon function işlev
form   form   biçim, şekil
formasyon   formation oluşum
fotofobi photophobia ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu
fotosensitizasyon photosensitization ışığa karşı duyarlı olma hali
fragman fragment parçacık
fraksiyon  fraction bölüm
fronkül frunculus çıban
fulminan fulminant hızlı giden ve kötüleşen
Fungistatik fungistatic mantarın üremesini durduran
fungus fungus mantar
Fungusid fungicide mantarı öldüren
G

gaita  , feçes feces dışkı
galaktore galactorrhea meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi
galaktozemi galactosemia Galaktozemi ( kanda  bir tür şekerin yükselmesi)
ganglion ganglion sinir düğümü
gastrik gastric mideye ait, midede bulunan
gastrit gastritis Gastrit (mide mukozası iltihabı)
gastroenterit gastroenteritis ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
Gebe pregnant hamile
geçici iskemik atak   beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç
genito-üriner sistem genitourinary system üreme ve idrar yolları sistemi
gevşeme relaxation gevşeme
girişim intervention girişim
glikozüri glycosuria idrarda şeker tespit edilmesi
glokom glaucoma göz içi basıncının artması
glossit glossitis dil iltihabı
glottis glottis Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesi
gonore gonorrhea bel soğukluğu
görsel visual görsel
gösterge, belirteç  marker gösterge, belirteç
granül   granule granül
greft graft yama
guatr goiter tiroid bezinin büyümesi hali
Guillain-Barré sendromu Guillain-Barré syndrome, acute febrile polyneuritis, acute idiopathic polyneuritis Guillain-Barré sendromu (Viral enfeksiyon sonrası gelişen bir rahatsızlık.)
gut  gout Gut (damla hastalığı) 
Güvenlilik safety güvenlilik
H
hafıza yitimi, bellek yitimi  memory deficit hafıza yitimi, bellek yitimi
Hafıza, bellek   memory hafıza, bellek
halitoz halitozis ağız kokusu
halüsinasyon hallucination Varsanı, Hayal görme
Hassasiyet, duyarlılık sensitivity Hassasiyet, duyarlılık
Havale, tutarık   convulsion havale
Hazım, sindirim  digestion hazım
hematemez hemathemesis Kan kusma
hematom hematoma Bölgesel kan birikmesi (hematom)
hematopoetik hematopoietic Kan ve kan hücre yapımı ile ilgili
hematüri hematuria idrarda kan tespit edilmesi
hemipleji hemipleji Hemipleji (yarı felç)
hemodiyaliz hemodialysis kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi)
hemolitik anemi haemolytic anaemia Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
hemoliz hemolysis kan hücreleri yıkımı
hemoptizi hemophtysis Kan tükürme
hemoraji   hemorrhage kanama
hepatik kolestaz hepatic cholestasis Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması
hepatit hepatitis Karaciğer iltihabı
hepatobiliyer hepatobiliery karaciğer, safra ve safra yolları
heredite heredity soyaçekim, kalıtım
herediter hereditary kalıtsal
herni hernia fıtık
Herpes  herpes  uçuk 
hıçkırık  hiccup hıçkırık
HIV human immunodeficiency virus, (HIV) İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü
hiperakuzi hyperacusia işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu
hiperaldosteronizm hyperaldosteronism Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık
hiperasalivasyon hypersalivation salya üretiminde artış
hiperestezi hyperesthesia hastanın uyarıları olduğundan daha şiddetli olarak algılaması
hiperglisemi hyperglicemia kan şeker düzeylerinde artış
Hiperhidroz   Aşırı terleme
hiperkalemi / hiperpotasemi hyperkalemia/hyperpotassemia kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
hiperkinezi hypercinesia aşırı hareket
hiperpigmentasyon hyperpigmentation deride renk koyulaşması
hipersensitivite hypersensitivity aşırı duyarlılık
hipertansiyon hypertension yüksek tansiyon
hipertermi hyperthermia vücut ısısının 40°C 'nin üstüne çıkması
hipertiroidizm hyperthyroidism vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi
hipertoni hypertonia Kasların aşırı gerginliği
hipertrofi Hypertrophia Vücudun herhangi bir bölümünün büyümesi
hiperürikozüri hyperuricosuria idrarla ürik asit atılımı
hiperürisemi hyperuricemia kanda ürik asit miktarının yükselmesi
hipnotik hypnotic Uyku verici
hipoestezi hypoesthesia duyu azalması
hipoglisemi hypoglisemi kan şeker düzeyinde azalma
hipokalemi hypokalemia kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi
hipokinezi hypocinesia aktivite veya motor işlevlerinin azalması
hipoklorhidri   mide asidi eksikliği
hipomani hypomania dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı
hiponatremi hyponatremia kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
hipotansiyon hypotension düşük tansiyon
hipotoni hypotonia kasların gerginliğini yitirmesi
histoloji   histology dokubilim
histoplasmozis Histoplasmosis Histoplasmozis (Bir çeşit mantar hastalığı)
homojen  homogeneous benzer özellikte, tekdüze
Hordeolum, arpacık hordeolum arpacık

Cevapla
#3

I - İ
içerik, kapsam  Ingredient  içerik
idame maintaince İdame, devam ettirme
İdyopatik idipathic sebebi bilinmeyen
idrar retansiyonu urine retention idrar yapamama, işeme zorluğu
ihtiva eden  contain içeren, kapsayan
İltihap, yangı inflammation iltihap, yangı
immatür  immature olgunlaşmamış
immun immune bağışık
İmmun globulin ımmunoglobulin Vücutta bulunan bağışıklık proteini
immün sistem immune system bağışıklık sistemi
immün yanıt immune response bağışıklık yanıtı
immünomodülatör immunomodulator Bağışıklık düzenleyen
immünosüpresif immunospressive bağışıklık sistemini baskılayan
immünoterapi immunotherapy bağışıklık tedavisi
impetigo impetigo vulgaris derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu
impotens  impotence cinsel güçsüz­lük, iktidarsızlık
in vitro in vitro Laboratuar ortamında
in vivo in vivo canlı varlıkta, vücutta
inaktif inactive etkisiz
indükleyici inducer uyarıcı
infant infant Bebek (0-1 yaş)
infiltrasyon infiltration sızma
influks influx İçeri akma
inguinal   inguinal kasığa ait
inhibe etmek (to) inhibit engellemek, önlemek, bastırmak
inkontinans incontinence tutamama, kaçırma
inkoordinasyon incoordination eş güdüm(koordinasyon) bozulması
inkübasyon  incubation kuluçka
insizyon incision Cerrahi kesi
insomnia insomnia uykusuzluk
instabilite instability dayanıksızlık, kararsızlık
integrasyon integration Bütünleşme
interdigital interdigital Parmak arası
interselüler intercellular hücreler arası
intersitisyel nefrit interstitium nefrit İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
interstisyum   interstitium doku aralıkları
intoksikasyon intoxication zehirlenme
intolerans intolerance ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük 
intraabdominal intraabdominal karın içi
intramüsküler intramuscular Kas içi
intraoküler basınç intraocular pressure Göz içi basıncı
intraoperatif intraoperative Ameliyat sırasında
intraselüler intracellular hücre içi
intrauterin intrauterine Rahim içi
intravenöz intravenous toplardamar (ven) içi
intravezikal intravesical, endovesical mesane içi 
intussusepsiyon intussusception Bağırsak düğümlenmesi
invaziv invasive 1)      yayılmacı
2)      girişimsel
irigasyon irrigation yıkama
iris iris Gözün renkli kısmı
iritabilite irritability uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği
iritasyon  irritation tahriş
irreverzibl irreversible geri dönüşümsüz
itrah excretion atılma
itrah etmek  excretion vücuttan dışarı atmak 
J
jeneralize  generalized Yaygın, genel
jenerasyon   generation kuşak, nesil
jinekolojik gynecologic kadın hastalıkları ile ilgili
jinekomasti gynecomasti erkekte meme büyümesi
jüvenil   juvenile genç
K
kalp yetmezliği cardiac failure/heart failure kalp yetmezliği 
kandidemi Candidemia kanda kandida türü mantarlara ait hücrelerin bulunması durumu
kandidiyaz Candidiasis kandidiyaz  (Bir tür mantar hastalığı)
kandidüri Candiduria idrarda kandida cinsi mantar bulunması
kantitatif quantitive miktarla ilgili
kantite   quantity miktar
kardiyak cardiac kalbe ait, kalple ilgili
kaşınma itching kaşınma
katarakt cataract Göze perde inmesi 
kazanılmış acquired  kazanılmış
keçelenme numbnesss Keçelenme
Kemoterapi   Kanserde ilaç tedavisi
keratit keratitis gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
kırıklık malaise kırgınlık, halsizlik
kistik fibroz cystic fibrosis,  Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık
klasifikasyon classification sınıflandırma
Klerens Clearance Temizlenme
klorür chloride klorür
Koagülasyon coagulation Kanın pıhtılaşması
Kognitif bozukluk Cognitive disorder Zihinsel işlevlerde bozukluk
kolelitiyazis cholelithiasis Safra kesesi taşı
kolesistit cholecystitis safra kesesi iltihabı
kolestatik sarılık cholestatic icterus safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık
kolestaz cholestasis Safra akışının yavaşlaması veya durması
kolit colitis Kalın  bağırsak iltihabı
kombinasyon combination birlikte kullanım
kombine combined birleşik
komorbidite comorbidity iki hastalığın beraber bulunması
kompartıman   comparment bölme
kompensatuvar compensatory dengeleyici
komplikasyon complication hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar
kompozisyon composition Bileşim
kondüksiyon conduction iletim
konfüzyon confusion Zihin karışıklığı
konjenital congenital Doğumsal, doğuştan
konjestif kalp yetersizliği congestive heart failure Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık
konjonktivit conjunctivitis Bir çeşit göz iltihabı
konstipasyon constipation kabızlık
Kontakt dermatiti contact dermatitis temasla ortaya çıkan deri hastalığı
kontaminasyon   contamination bulaşma
kontraksiyon contraction kasılma
kontrendikasyon contrindication kullanılmaması gerekli durum
koordinasyon    coordination Uyum, eşgüdüm
koroner arter hastalığı coronary artery disease damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması 
kreatinin creatinine (Cr) Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde
kriptokokkoz Cryptococcosis Kriptokokkoz (Bir tür mantar hastalığı)
kromatopsi   Farklı renk tonlarını ayırt edememe
kromomikoz Chromomycosis Kromomikoz(Bir tür mantar hastalığı)
kronik chronic Süregelen, uzun süren
kuadrivalen quadrivalent, tetravalent dört değerliğe sahip
Kulak çınlaması tinnitus Kulak çınlaması
Kuru keratokonjunktivitit  keratoconjunctivitis sicca kuru göz
kütanöz cutaneous deriyle ilgili
L
larenjit laryngitis gırtlak iltihabı
larinks   larynx gırtlak
letarji lethargy halsizlik
lezyon lesion bozukluk, hasar
libido   libido cinsel istek
Lockjaw tipi reaksiyon lockjaw çene kitlenmesi
lokal   local lokal , bölgesel
lokalizasyon localization yerleşim
lokalize   localized yerleşik
lökopeni leuc/kopenia Akyuvar sayısında azalma
lökosit   leucocyte Akyuvar 
lökositoz leucocytosis akyuvar sayısında artış
lösemi   kan hücrelerinin kanseri
lupus eritematozus lupus erythematosus (LE) ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık
luteinleştirici hormon luteinizing hormone, (LH) luteinleştirici hormon(Adet döngüsünde yer alan bir hormon)
Lyme hastalığı Lyme disease Kene yoluyla bulaşan bir hastalık 

Cevapla
#4

M
madde substance madde
maksimum maximum en yüksek
maküler ödem Macular edema gözün arka tarafında şişme
makülopapüler maculopapular deriden hafif kabarık
malabsorpsiyon malabsorption bağırsaklardan emilim bozukluğu
malarya , sıtma  malaria sıtma
malformasyon  malformation organ veya dokudaki yapısal bozukluk
Malign ,habis malignant Habis (kötü huylu)
mani mani taşkınlık nöbeti
matürasyon maturation olgunlaşma
medikal medical tıbbi
mediyatör  mediator Aracı
melena melena Kanamaya bağlı katran renkli dışkı
membran   membrane zar
menenjit meningitis beyin zarı iltihabı
menopoz  menopause adetten kesilme
menstrüasyon  menstruation adet görme
menstrüel siklus  menstrual cycle adet döngüsü
mental mental zihinsel
metastaz  metastasis yayılma
metod  method yöntem
metroraji metrorrhagia adet dışı görülen kanama
mevsimsel alerjik rinit hay fever saman nezlesi
midriyatik mydriatic göz bebeği genişlemesine neden olan
midriyazis mydriasis göz bebeği genişlemesi
miktürasyon micturation İşeme, idrar yapma
minimum minimum En düşük
mini-stroke   mini felç
Minör minor Daha küçük, daha az
miyalji Myalgia Kas ağrısı
Miyastenia Gravis Myastenia Gravis Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)
miyokart infarktüsü myocardial infarction kalp krizi
miyoklonus myoclonus bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmalar
miyopati myopathy kas hastalığı
miyozit myositis kas iltihabı
mobilizasyon   mobilization 1- Çözülme (kemikten kalsiyum çözülümü)
2- Hareketlenme
moniliyaz moniliasis pamukçuk 
Monovalan monovalent Tek değerlikli
Morbidite morbidity hastalığa yol açma oranı
Mortalite mortality hastalığa bağlı ölüm oranı
multipl miyelom   kemik iliğinde gelişen bir tür kanser
mutad familiar alışılmış
N
narkotik analjezik narcotic analgesic Narkotik ağrı kesici
natriürez natriuresis sodyumun idrar ile atılımı
nefrit nephritis böbrek iltihabı
nefrotoksik Nephrotoxic böbrekler üzerinde zararlı etkili
neonatal neonatal yenidoğan
nevrit Neuritis sinir iltihabı
nistagmus, oküler ataksi nystagmus, ocular ataxia gözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri, göz titremesi
NMS (nöroleptik malignant sendrom) neuroleptic malignant syndrome Vücut ısısındaki yükselme, bilinç düzeyindeki değişim ve kaslarda sertleşme ile ortaya çıkan durum
nodül , nod Nodule, node beze, nodül  
noktüri Nocturia gece sık idrara çıkma
noktürnal nocturnal geceye ait, gece ortaya çıkan
Non steroidal anti enflamatuar Nonsteroid Antiinflamatuar  Ağrı, ateş ve iltihaba etkili
nöropati Neuropathy sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı
nöropatik ağrı Neuropathic pain sinir hasarıyla oluşan ağrı
Nötralizasyon, nötralleştirme neutralization etkisizleşme; etkisizleştirme
nötrofil Neutrophile bir çeşit kan hücresi
nötropeni neutropenia kandaki parçalı hücre sayısında azalma
numune sample örnek
nükleolus   nucleolus çekirdekçik
nükleus cell nucleus çekirdek; (hücre) çekirdeği
Nüks rölaps relapse, recurrence yeniden ortaya çıkması, , nüks etme
nütrisyon nutrion beslenme
O-Ö
obsesif kompalsif bozukluk (OKB) obsessive compulsive disorder Takıntılı davranışlar
olası, muhtemel possible Olası, muhtemel
olasılık  probability ihtimal, olasılık
Olasılıkla, muhtemelen  possibly Olasılıkla, muhtemelen
onikomikozis onychomycosis Tırnaklardaki mantar hastalığı
onkojenik oncogenic tümör oluşumuna yol açan
opalesan opalescent saydam olmama
opioit opioid Afyon benzeri
orak hücreli anemi  sickle cell anemia orak hücreli anemi (bir tür kansızlık)
oral oral ağızdan, ağız yoluyla
oral damla oral drops  ağız yoluyla alınan damla
orijin origin köken, kaynak
orofaringeal oropharyngeal ağız ve yutağa ait
osteoartrit osteoarthritis kireçlenme
osteomiyelit osteomyelitis kemik iltihabı
otoimmün otoimmune otoimmün (Vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu)
ovaryum   ovarium yumurtalık
ovum ovum yumurta
öfori euphoria neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması
özofajit esophagitis yemek borusu iltihabı
P
palpitasyon palpitation Çarpıntı
pankreatit pancreatitis pankreas iltihabı
pansitopeni pancytopenia Kandaki tüm hücrelerde azalma
pap smear testi Pap test, Papanicolaou test, Pap veya Papanicolaou smear ve smear t. Rahim ağzından alınan sürüntüde yapılan bir tür test
Papül papule kabartı
Papüler papular kabartılardan oluşan
Parakoksidiyomikoz Paracoccidioidomycosis Bir çeşit mantar hastalığı
parazit parasite Parazit, asalak
parestezi paresthesia Uyuşma,
Parkinson hastalığı Parkinson's disease Parkinson hastalığı
paronişi paronychia dolama
parosmi parosmia Olmayan bir kokuyu hissetme
partikül particule parçacık
pasif   passive Pasif
pediyatrik pediatric, junior çocuklar için
pelvis kemiği   pelvis bone leğen kemiği
perifer periphery Merkezden uzak
periorbital ödem periorbital oedema göz çevresinde oluşan şişlik
peritonit peritonitis karın zarı iltihabı
permeabilite permeability geçirgenlik
peteşi petechiae Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
pitriyazis (tinea) versikolor pitriazis (tinea) versicolor Bir çeşit mantar hastalığı
pitüiter pituitary Hipofize ait
piyelonefrit pyelonephritis idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap
piyoderma pyodermatitis irinli deri enfeksiyonu
plasenta previa placenta previa Hamilelikte plasentanın (eş, son) normal yerleşim yerinden aşağıya yerleşimi
Platelet, trombosit platelet, thrombocyte Trombosit ( kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi)
Pnömoni pneumonia akciğer iltihabı
polen    pollen    Çiçek tozu
polidipsi  polydipsia aşırı su içme
polifaji  polyphagia aşırı yeme
polikistik over sendromu   Yumurtalıkta oluşan kistler
Poliüri polyuria Aşırı miktarda idrar yapma
Porfiri porphyria Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık
Postnatal Postnatal doğum sonrası
Post-op   ameliyat sonrası
postural/ ortostatik hipotansiyon postural/ orthostatic hypotension oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
Postür posture Duruş
preeklampsi preeclampsia Gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık
prekürsör precursor öncül
premalign premalign Kansere dönüşme oranı yüksek olan
prematür premature Erken olan
Prematüre ejakülasyon   Erken boşalma
premenstrüel disforik bozukluğu premenstrüel dysphoric disorder adet öncesi dönemde görülen sinirlilik hali
prenatal prenatal Doğum öncesi
presör amin pressor amine kan basıncını yükselten bir madde
Priapism Priapizm Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
Prick testi Prick test Prick testi (bir tür alerji testi)
primer   primary Birincil, ilk
primitif   primitive ilkel
profilaksi prophylaxis koruma
progresyon progression ilerleme
proteinüri proteinuria idrarda protein tespit edilmesi
pruritus pruritus kaşıntı
psikoz phychosis Bir tür ruhsal bozukluk
psödomembranöz kolit pseudomembranous colitis Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
psöriyazis, sedef hastalığı  psoriasis Sedef hastalığı
puberte puberty ergenlik
pulmoner amfizem Pulmoner emphysema Akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesi
pupilla dilatasyonu pupillary dilatation göz bebeğinde genişleme
pupilla konstriksiyonu pupillary construction  göz bebeğinde daralma
Püstül pustula irinli deri kabarcığı
Püstüler   irinli deri kabarcıklarından oluşan

Cevapla
#5

R
rabdomiyoliz rhabdomyolysis İskelet kası yıkımı   
Radyofarmasötik radiopharmaceutic Teşhis amacıyla kullanılan radyoaktif  işaretli bileşik
Radyoterapi radiotherapy Kanserde ışın tedavisi
reaksiyon reaction Tepki , yanıt
referans reference kaynak
reflü reflux Reflü (Geri kaçma)
refraksiyon bozukluğu refraction disorder gözün ışığı kırma bozukluğu
refrakter anemi refractory anemia inatçı anemi
regresyon regression gerileme
Rejeksiyon, ret rejection ret
rektal hemoraji rectal hemorrhagia dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama
remisyon remisyon hastalığın tüm ya da bazı belirtilerinin kaybolması
renal  renal böbreğe ilişkin
renal diyaliz renal dialysis böbrek yoluyla kan temizleme
resesif   recessive Çekinik, baskın olmayan
respiratuvar respiratory solunumla ilgili
retina retina Gözün ağ tabakası
retinit retinitis Retina iltihabı
reverzibl reversible geri dönüşümlü
rezistans resistance direnç
rezolüsyon resolution 1.çözünürlük, 2. iyileşme
Rigor  Rigor  Öneri: Ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir. Sertlik, katılık
(Rigor mortis ) (Rigor mortis: ölüm katılığı)
rijidite rigidity kasların sertleşmesi
rinit rhinitis Nezle
romatoid artrit   eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık
rubor rubor kızarıklık
rüptür rupture yırtılma
     
S-Ş
salgı bezi gland salgı bezi
santral sinir sistemi central nervous system merkezi sinir sistemi
satürasyon saturation doygunluk
Sedatif , yatıştırıcı sedative Yatıştırıcı, sakinleştirici
sekonder  secondary ikincil
sekresyon secretion salgı
seksüel sexual cinsel
seksüel disfonksiyon sexual dysfunction cinsel işlev bozukluğu
seksüel fonksiyon sexual function cinsel işlev 
selektif selective seçici
semptom symptom belirti
semptomatik tedavi symptomatic therapy belirtilere yönelik tedavi
sendrom syndrome Sendrom (bulgu ve belirtiler)
senkop Syncope bayılma
sensitif sensitive duyarlı
sensitivite sensitivy duyarlılık
septisemi septicemia Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık
Serebellum, beyincik cerebellum beyincik
serebrospinal sıvı   cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısı (BOS)
serebrovasküler cerebrovascular beyin damarları ile ilgili
serebrovasküler olay cerebrovascular accident beyin damarları ile ilgili olay
serebrum cerebrum beyin
serotonin sendromu Serotonin syndrome aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu
sersemlik dizziness Sersemlik,
serviks cervix rahim ağzı
servisit cervicitis Rahim ağzı iltihabı
sifiliz   syphilis Frengi, bel soğukluğu
siklus  cycle döngü
Sindirim güçlüğü indigestion Sindirim güçlüğü 
sinuzit sinusitis Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
sistemik systemic genel, yaygın, tüm vücudu etkileyen
sistit cystitis idrar kesesi (mesane) iltihabı
sitotoksik cytotoxic hücre öldürücü
Skar, nedbe scar nedbe, iyileşme dokusu
solid solid Solid, katı
somnolans somnolence Uykululuk hali
Sosyal anksiyete bozukluğu Social anxiety disorder Kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınmak, içine kapanıklılık hali
Spazm spasm Kasılma
spesifik   specific Özgül
split-virüs aşısı split-virus vaccine subunit vaccine, subvirion vaccine, split-virüs aşısı (bir tür aşı)
Sporotrikozis/ Schenck hastalığı Sporotrichosis, Schenckii's disease Uzun süreli bir çeşit mantar hastalığı
St. John’s Wort bitkisi St. John's Wort Sarı kantaron ya da yara otu
stabilite stability dayanıklılık
stenoz stenosis Darlık, daralma
Stevens-Johnson sendromu / Stevens Johnson syndrome/ Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
Eritema multiforme majör erythema multiforme exudativum
stimulan stimulant uyaran, uyarıcı
Stimülasyon, uyarma stimulation uyarma
Stomatit stomatitis ağız içinde iltihap
stres stress stres, gerilim
su zehirlenmesi water intoxication su zehirlenmesi
subkütan subcutaneous derialtına
sublingual sublingual dilaltına
Substernal ağrı Substernal pain göğüs kemiğindeki ağrı
Supozituvar suppository Fitil
süperenfeksiyon superinfection herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması
süpresyon supression baskılama
sürveyans surveillance gözetim
süspansiyon suspension Süspansiyon ( katı-sıvı karışımı)
sütür suture dikiş
şizofreni schizophrenia Şizofreni (Bir tür psikiyatrik hastalık)
Şuur, bilinç consciousness bilinç
     
T
tansiyon tension Tansiyon, kan basıncı
tardif diskinezi tardive dyskinesia tardif diskinezi (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri)
taşikardi tachycardia kalp atımının hızlanması
tenezm tenesmus Ağrılı dışkılama ve işeme
tenosinovit Tenosynovitis Kas kiriş kılıfının iltihabı
tenya taenia Şerit, bir tür bağırsak paraziti
Terapi, tedavi therapy tedavi
terapötik therapeutic tedavi edici
terminal dönem terminal stage son dönem
tersiyer  tertiary üçüncül
tinea kapitis tinea capitis Saç kıran; saçlı derinin mantar enfeksiyonu
tinea kruris/ korporis tinea cruris Gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu
tinea manum tinea manum Ellerde görülen mantar enfeksiyonu
tinea pedis / atlet ayağı tinea pedis Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu
tip 2 diyabet   Bir tür şeker hastalığı
tirotoksikoz thyrotoxicosis kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık
toksik toxic Toksik, zehirli
toksik epidermal toxic epidermal necrolysis toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
nekroliz
 
toksik nefropati toxic nephropathy Zehirli bir maddeye bağlı gelişen ani böbrek yetmezliği
toksisite toxicity zehirli (toksik) olma durumu
torsades de pointes torsades de pointes torsades de pointes (Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)
tortikoliz tortikolis boyun tutulması
trakea   trachea soluk borusu
trankilizan tranquilizer güçlü yatıştırıcı
transfüzyon transfusion transfüzyon (Tüm kan veya kan bileşenlerinin damardan verilmesi. 
tremor tremor titreme
tremor tremor titreme
trimestır  trimester Üç aylık dönem
tromboflebit thrombophlebitis Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
trombositopeni thrombocytopenia trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
trombotik trombositopenik purpura thrombocytopenic purpura ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık
tromboz thrombosis kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması
U-Ü
Ulkus, ülser ulcus Ülser, yara
ultraviyole  ultraviolet morötesi
uterus uterus Rahim 
uvea uvea gözün damarlı orta tabakası
uyku apnesi sleep apnea Uykuda geçici solunum durması 
uyunç compliance uyunç
uyuşukluk drowsiness Uyuşukluk
uzun QT sendromu long QT syndrome  uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
ünite unit birim
üremeye ilişkin reproductive Üremeye ilişkin
üretra urethra idrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran kanal
üretrit urethritis İdrar yolu iltihabı
ürinasyon urination idrar yapma
üriner urinary idrar ile ilgili
üriner inkontinans urinary incontinence idrar kaçırma
ürolityazis urolithiasis idrar yollarında taş
ürtiker urticeria kurdeşen
üveit uveitis üveit (bir tür göz iltihabı)
     
     
V
vajinit vaginitis vajina iltihabı
Vaka, olgu case Vaka, olgu
valens valence değerlik
valf valve kapak
valvula, valvül valvula kapakçık
Vasat, orta, ortam, besi yeri medium 1.orta, 2.ortam, 3.besi yeri
Vaskülarizasyon, damarlanma vascularization damarlanma
vaskülit vasculitis kan damarları iltihabı
vazodilatör vasodilator Damar gevşetici, damar genişletici
ven vein ven (toplardamar)
ven içine intravenous ven (toplardamar) içine
venom  venom   zehir
Ventrikül   Kalp karıncığı
ventriküler fibrilasyon ventricular fibrillation ventriküler fibrilasyon (Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu)
vertebra  vertebra  omur
vertigo vertigo Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
Y
yapısal constitutional yapısal
yayma smear yayma
yellow fever   sarı humma
Yetersizlik insufficiency Yetersizlik
Yetmezlik (organ yetmezliği) failure Yetmezlik (organ yetmezliği)
yitilik strenght Birim doz
yorgunluk fatigue yorgunluk
yüzeysel superficial yüzeysel
Z
zona zona Zona (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı)

Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi