Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.35/5 - 31 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ticaret Sicili - Gerekli Belgeler
#1

YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER
Kuruluş İşlemleri: Kuruluşta şirket, şahıs, kooparatif, şube ve işletmeler için ayrı ayrı tespit edilen "Yeni Kayıt Formu" adı altında düzenlenen örnek dilekçeler halinde Memurluğumuz bünyesinde hazır döküman olarak verilmektedir. Kuruluş çeşidine göre istenen belgeler aşağıda sunulmuştur.
Anonim ve Limited şirket kuruluşları için istenen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış iki suret anasözleşme, şirket kuruluşuna ilişkin aynı Bakanlığın kuruluş izin yazısı, şirket yetkililerinin noterden alınmış ünvan altında atılmış imza beyannameleri, Merkez Bankası nezdinde bulunan tüketiciyi koruma fonuna sermayenin %02'nin yatırıldığına ilşkin banka dekontu, kurucu ortakların ikametgah ilmuhaberleri ve fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri ve Memurluğumuzdan tedarik edilecek T.S.T'nün 29. maddesine göre taahhütnüme belgesi. (Ayrıca ayni sermaye konulmuş ise Mahkemece atanmış bilirkişi raporu, kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise iştirak kararı, kurucular arasında reşit olmayan ortak var ise iştirak kararı, kurucular arasında reşit olmayan ortak var ise Kayyum kararı, yabancı sermayeli ortak var ise Hazine Müsteşarlığı izin yazısı ve ekleri ile teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti istenir.)
Kooperatif kuruluşu için istenen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, ilgili Bakanlıkça onaylanmış bir adet anasözleşme ve Bakanlık kuruluş izin yazısı, iki adet ilana tabi kısaltılmış metin, kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri ve fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri ve taahhütname.
Gerçek kişi (şahıs işletmesi) kuruluşu için istenen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, vergi levhasının fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti. İşyeri kira ise kontrat, mülk ise tapu senedinin fotokopisi, tutulan defterin noter tasdikli sayfasının fotokopisi, tutulan defterin noter tastikli sayfanın fotokopisi, ünvan kullanılacak ise ünvan altında olmak kaydı ile imza beyanı ve taahütname.
Vakıf ve Dernek İşletmesi kuruluşu için istenen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, dernek ana tüzük veya sözleşmesinin, vakıf senedinin en son şeklini gösteren noter onaylı sureti, işletmenin açılmasına ait yetkili organ kararının noter onaylı iki sureti, işletme yetkililerinin noterce düzenlenen ünvan altına almış imza tescil beyannamesi, işletme yetkililisinin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi resimli olarak, taahütname.
Kamu Tüzel Kişiliği İşletmesi Kuruluşu için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe , işletme kurulmasına izin veren makamın izin ya da onay yazısının sureti, işletmenin kuruluş, işleyiş, temsil ve ilzam vb hususlarını gösteren yetkili oran kararını iki suret noter onaylı örneği, işletmeye ayrılan sermayenin nakit ve ayni olarak ödeme şekli tutarı aynı cinsinden sermayenin diğeri ve buna ilişkin bilirkişi raporu (bilirkişi, kamu tüzel kişiliği yetkili makamları tarafından görevlendirilir.), taahhütname.
Kollektif şirket kuruluşu için istenilen belgeler: Memerluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki adet anasözleşme, bütün ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah belgeleri, temsil ve ilzama yetkili kılınan kişinin ünvan altında ve noter onaylı imza tescil beyannamesi, taahhütname.
Komandit şirket kuruluşu için istenilen belgeler: memurluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki adet sözleşme, komandite ortakların resimli nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah belgeleri, temsil ve ilzama yetkili kılınan kişinin ünvan altında ve noter onaylı imza tescil beyannamesi, taahhütname.
Merkez nakli gelen işlemlerinde aynı evraklar istenir. Ayrıca merket Ticaret Sicili Memurluğu'nca düzenlenmiş T.S.T.47. Maddeye göre belge, kuruluştan itibaren merkez Ticaret Sicil memurluğu'nca onaylı dosyanın tastikli sureti istenir.
Anonim Şirket, Limited Şirket, Kooperatif, Şahıs (Kollektif- Komandit) şirketlerde şube kuruluşu için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, şube açılışı ile ilgili noter onaylı iki suret karar, şube ünvanı altında noter onaylı imza beyanı, taahhütname, merkeze ait kuruluştan itibaren ticaret sicil gazete suretleri.
Gerçek Kişi şube kuruluşu içn istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, taahhütname, yetkili temsilcinin yetki hudutlarını gösteren vekaletname, yetkili temsilcinin varsa ünvan altında imza beyanı, şube yetkilisinin tastikli nüfus cüzdan sureti.
Belge Talep işlemleri: Belge talebine ilişkin müratcatlarda yine Memurluğumuzda bulundurulan ve herbir belge için istenen evraklarda gösterilmek suretiyle hazırlanan belge talep formunda ayrıntılı olarak hazırlanmış olup belge çeşidine göre istenen belgeler aşağıda sunulmuştur.
Belge taleplerinde istenilen evraklar: İflas konkordato belgesi, yetki belgesi, sicil tastiknamesi, gazete teyit belgesi, belge, kayıt belgesi taleplerinde Memurluğumuza hitaben dilekçe, en son ticaret sicil gazetesi.
Seçim belgesi ve haciz belgesi taleplerinde memurluğumuza hitaben dilekçe.
ilan-ı derdest belgesi taleplerinde memurluğumuza hitaben dilekçe gazete ilan makbuzu.
İflas kapatma belgesi taleplerinde memurluğumuza hitaben dilekçe, mahkeme kararı.
Merkez nakli gelenlere tescil belgesi, merkez nakli gidenlerde terkin belgesi taleplerindedilekçe ve tescil ilan gazetesi.
İkrazatçı belgesi taleplerinde dilekçe, Hazine Müsteşarlığı izin yazısı.
Ticaret işletme Rehin Belgesi taleplerinde dilekçe, beyanname, banka yazısı, rehin sözleşmesi.
Merkez Nakli Giden (T.S.T. Madde 47. göre) belgesi taleplerinde dilekçe, bir adet noter onaylı karar, bakanlık onaylı iki suret tadil tasarısı, en son ticaret sicil gazetesi, (A.Ş. ve Koop'lerden ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Şube Açılış (T.S.T. Madde 55. göre ) belgesi taleplerinde dilekçe, noter onaylı bir suret karar, en son ticaret sicil gazetesi.
Tadil (Değişiklik) Talep İşlemleri: Memurluğumuz sicilinde kayıtlı olan bütün vakıalarda meydana gelen değişikliklerde tescil ve ilana tabi olup bunun sonucu olan her türlü anasözleşme tadili, adres değişikliği, temsil ilzam kararları ve benzeri işlemler yine Memurluğumuzda tescil ve ilanı yartırılmak suretiyle hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle bu tür hareketlerin Memurluğumuzca tescilinde istenen evraklar Değişiklik ( Tadil) Talep Formu adı altında hazırlamak suretiyle dilekçe halinde servisimizde sunulmuş olup istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Acentelik ilanı için istenen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, iki adet vekaletname, 1 adet sözleşme, en son ticaret sicil gazetesi.
Adres değişikliği, karar, görev taksimi, yetki süre uzatımı ve yetki iptali için istenen belgeler:
Memurluğumuza hitaben dilekçe, iki adet noter tastikli karar, en son ticaret sicil gazetesi.
Amaç konu değişikliği, ünvan değişikliği, süre uzatımı için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, bakanlık onaylı iki adet tadil tasarısı 1 adet noter tastikli karar, en son ticaret sicili gazetesi. (Anonim Şirket ve Kooperatif-lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Birleşme devralma için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, iki adet noter tastikli karar, birleşme bilançosu, birleşme beyanı, birleşme sözleşmesi, borç ödeme taahhütnamesi. (Anonim Şirket ve Kooperatiflerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Genel Kurul evrakları için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, gündem, hazirun cetveli, noter tastikli toplantı tutanağı, hükümet komseri katılım yazısı, genel kurul duyuru ilanı, en son ticaret sicil gazetesi.
Hisse devri için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, iki adet noter tasdikli karar, hisse devir senedi, yeni hissedarların nüfus cüzdan suretleri, ikametgah senedi, en son ticaret sicil gazetesi.
Nev'i değişikliği için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, bakanlık onaylı iki adet anasözleşme, iki adet noter tastikli karar, yeni ünvan altında imza beyanı, taahhütname.
Sermaye artırımı için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, bakanlık onaylı iki adet tadil tasarısı, mali müşavir raporu belgesi, Tüketici fonu %02 dekontu, 1 adet noter tasdikli karar, en son ticaret sicili gazetesi ( Anonim şirketlerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Seyahat Acentalığı için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, Turizm Bakanlığı izin yazısı, 1 adet noter tastikli karar, en son ticaret sicili gazetesi.
Tasfiyeye giriş için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki suret karar, tasfiye başlangıç bilançosu, tasfiye memurluğunun imza beyanı, en son ticaret sicil gazetesi (Kooperatif ve Anonim Şirketlerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Temsil ve ilzam için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki suret karar, temsile yetkili kişinin ünvan altına atılmış imza tescil beyanı, yetkili kişi şirket ortağı değil ise onaylı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi.
Tasfiyeden Dönüş için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki suret karar, sermayenin tesbitine ilişkin mahkeme kararı, en son ticaret sicil gazetesi. (Anonim Şirket ve Kooperatiflerden ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
Kayıt Kapatma İşlemleri: Şirketler ve kooperatifler Ticaret Siciline tescille tüzel kişilik kazandıkları gibi tüzel kişiliklerini sona ermeleri de sicilden Memurluğumuzca terkin kaydının yapılması ile mümkündür.
Aynı şekilde ticari işletmeler ve şahıs kayıtları da Memurluğumuzca terkin işlemi yapılmak suretiyle kapatılmaktadır. İşletmenin kapatılmasına ilişkin terkin işleminde istenen belgeler de Kayıt Kapatma Formu adı altında dilekçe şeklinde düzenlenmiş ve istenen belgeler aşağıda sunulmuştur.
Tasfiye Kapanışı için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, noter tastikli iki adet karar, tasfiye kapanış bilançosu (Damga pulu), tasfiyeye giriş 3 ilan gazetesi. (Anonim şirket ve kooperatiflerde ayrıca genel kurul kararrı ve evrakları istenir.)
Birleşme terkin için istenilen belgeler: Anonim şirket ve kooperatiflerde; Memurluğumuza hitaben dilekçe , genel kurul evrakları, noter tasdikli iki adet karar, birleşme sözleşmesi, birleşme beyanı, borç ödeme taahhütnamesi.
Limited şirketlerde; memurluğumuza hitaben dilekçe, noter tasdikli iki adet karar, birleşme sözleşmesi, birleşme beyanı, sermaye tespitine ilişkin mahkeme kararı, borç ödeme taahhütnamesi, birleşme bilançosu.
Kollektif ve Komandit şirketlerde; memurluğumuza hitaben dilekçe, noter tastikli iki adet karar, birleşme bilançosu, birleşme sözleşmesi ve borç ödeme taahhütnamesi.
Şahıs Kayıt Kapatma (terkin) için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, ilgili vergi dairesinden kayıt kapatma yazısı, mal beyanı.
Şube Kapanışı için istenilen belgeler: Memurluğumuza hitaben dilekçe, noter onaylı iki suret karar, en son ticaret sicil gazetesi.
İleride halkımızın,bunca ibret verici tecrübeden sonra gerçek dindarlarla din tüccar ve aktörlerini birbirinden ayırdedeceğini ümid ederim. Yoksa hep böyle geri ve ezik kalırız (M.Kemal Atatürk)
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Alacaklılarla Ticaret redline 0 2.247 12-03-2007, Saat: 15:00
Son Yorum: redline
  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri olarak Örgütlenme redline 0 1.834 12-03-2007, Saat: 14:43
Son Yorum: redline

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi