girişimcilik denemeler

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.86/5 - 22 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
girişimcilik denemeler
#1

1-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin özelliklerinden biridir?
A) Risk üstlenememe
B) Tutucu olma
C) Değer yaratma
D) Problemleri çözememe
E) Duyarsız olma

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Kurulmuş bir işletmeye yeni kavramlar ilave edilerek veya halen kullanılan kavramlarda değişiklik yapılarak yeni bir iş fikrinin oluşturulmasına ne ad verilir?
A) Sıcak takımlar
B) İç girişimcilik
C) Odaklaşma
D) Motivasyon
E) Dış girişimcilik

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Çağrıştırma ve uyarma etkisi yaparak grup halinde düşünce yaratan düşünme tekniğine ne ad verilir?
A) Beyin fırtınası
B) Ters beyin fırtınası
C) Düşünce haritası
D) Gordon yöntemi
E) Matris yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi, yenilikçilik ilkelerinden biri değildir?
A) Fırsatların analizi
B) Algılamak, soru sormak ve dinlemek
C) Belirli, basit ve odaklanmışlık
D) Cezalandırmak
E) Küçük başlangıçlar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Örgüt yapısında ve işleyişinde yapılan yeniliğe ne ad verilir?
A) Ürün yeniliği
B) Örgütsel yenilik
C) Kültür yeniliği
D) Süreç yeniliği
E) Ticari yenilik

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gelişim aşamalarından biri değildir?
A) Başlangıç
B) Büyüme
C) Olgunluk
D) Çökme
E) Gerileme

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşletme verilerinden yararlanarak, dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarda olacağının tahmin edildiği tabloya ne ad verilir?
A) Nakit bütçesi
B) Gelir bütçesi
C) Gider bütçesi
D) Proforma gelir tablosu
E) Proforma bilanço

--------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdakilerden hangisi, iş planında tanımlanması gereken işletme unsurlarından biri değildir?
A) Proje
B) Pazarlama
C) Organizasyon
D) Araştırma ve geliştirme
E) Üretim

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimciliği etkileyen koşullardan biri değildir?
A) Finansal koşullar
B) Nüfus yapısı
C) Ticari ve hukuki altyapı
D) Eğitim
E) Devlet politikaları

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişimini yaratan en önemli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir dağılımındaki adaletsizlik
B) Nüfus yoğunluğu
C) Tasarrufların azlığı
D) Piyasa ekonomisi
E) Vergi oranlarının yüksekliği

--------------------------------------------------------------------------------
11-) ABD’de girişimcilere finansal destek sağlamada en önemli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük işletmeler idaresi
B) İşletmecilik kurumu
C) Küçük Sermaye Birliği
D) KOSGEB
E) EUROTECH

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi, inkübatörlerin girişimcilere sağladığı desteklerden biri değildir?
A) İşyeri mekanı
B) Ortak kullanımda cihazlar
C) Sermaye
D) Yönetim desteği
E) Danışmanlık

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi, dışa dönük sanayileşme stratejisinin kurumsal dayanağını oluşturur?
A) Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı
B) Mutlak üstünlükler kuramı
C) İthal ikamesi
D) Gelirler politikası
E) İhracat kısıtlaması

--------------------------------------------------------------------------------
14-) A. Smith’e göre, insanların zenginlik peşinde koşması temelde hangi nedene dayanır?
A) Doğanın yarattığı ihtiyaçlara
B) Barınma ihtiyacına
C) Korunma güdüsüne
D) Beslenme ihtiyacına
E) İyiyi taklit etme güdüsüne

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Schumpeter’e göre, temel girişimci davranışlarından biri değildir?
A) Yeni bir malın ya da hizmetin yeni bir tipinin veya kalitesinin sürülmesi
B) Üretime yeni bir tekniğin uygulanması
C) Yeni bir pazarın oluşturulması
D) Yeni bir ulaşım ağının geliştirilmesi
E) Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi, genel ulusal altyapı koşulları ve girişimciliği etkileyen altyapı koşulları tarafından etkilenen işletme dinamiklerinden biri değildir?
A) İşletme kuruluşları
B) Finansal koşullar
C) İşletme genişlemeleri
D) İşletme ölümleri
E) Anlaşmalar

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi, genel ulusal altyapı koşulları altında değerlendirilir?
A) Ticari ve hukuki altyapı
B) Devlet ve politikaları
C) Eğitim - öğretim
D) Kültürel - sosyal normlar
E) Dışa açıklık

--------------------------------------------------------------------------------
1 Geleneksel ekonomik gelişme modelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel rolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlayan destekleyici faaliyetleri sürdürmek
B) Rekabeti sağlamak
C) Yeni teknolojileri geliştirmek
D) Yeni teknolojileri uygulamak
E) İstihdam yaratmak

--------------------------------------------------------------------------------
19-) 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye’deki girişimciliğin gelişmesini etkilemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şirketlerin yaygın iflası nedeniyle girişimcilerin cesaretini kırmıştır.
B) Talep seviyesinin düşmesiyle girişimcilerin geleceğe bakışını kötümser hale getirmiştir.
C) Devletin özel girişimciliği desteklemekten vazgeçerek devlet işletmelerinin kurulmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur.
D) Türk girişimciliğin bitmesine yol açmıştır.
E) Yabancı girişimcilerin Türkiye’ye gelerek girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Türkiye’de girişimciliğin gelişmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Girişimciliğin gelişmesinde istikrarın sağlanması çok önemlidir.
B) Girişimcilik ancak etkin bir rekabet ortamında gelişebilir.
C) Girişimcilik etiği çok önemli, hatta uzun vadede en önemli konudur.
D) Girişimciliğin geliştirilmesinde devlet girişimcileri mümkün mertebe düşük faizli kredi sağlayarak yatırımları yaygınlaştırması büyük önem taşır.
E) Girişimciliğin geliştirilmesi, girişimcilik niteliklerine sahip kişilerin işletmenin başına geçmesiyle sağlanabilir.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Türkiye’de girişimciler arasında dikey işbirliğinin yeterince sağlanamamasında aşağıdaki faktörlerden hangisi birincil seviyede önem taşır?
A) Sinerjik etki sağlanamaması
B) Güvensizlik
C) Simbiyotik etki sağlanamaması
D) Sermaye yetersizliği
E) Vergi yasalarındaki işbirliğini caydırıcı düzenlemeler

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki niteliklerden hangisi, çok küçük işletmelerde girişimciliğin zayıf yönünü oluşturur?
A) Bu işletmelerin esnekliği çok fazladır.
B) Kooperatifleşme ve işbirliği konusunda büyük bir potansiyel vardır.
C) Bu işletmeler fason üretim sistemlerinin geliştirilmesinde büyük bir potansiyele sahiptir
D) Bu işletmelerde girişimci ile işletmesi arasında rasyonel olarak açıklanması güç bağlar vardır.
E) Bu işletmelerin aile şirketi olarak kalması ve kurumsallaşmaya gitmemesi.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdaki işletme büyüme evrelerinden hangisinde işletme sahibi için teknisyenlik şapkası birincil önem kazanır?
A) Tutunma evresi
B) Başlangıç evresi
C) Büyüme evresi
D) Genişleme evresi
E) Olgunluk evresi

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki firmalardan hangisi, 200 yaşın üzerindedir?
A) Kuru kahveci Mehmet Efendi Mamulleri
B) Eczacıbaşı
C) İş Bankası
D) Koç Holding
E) Ali Muhittin Hacı Bekir

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, aile şirketlerinin avantajlarından biridir?
A) Halef seçiminde akli değil hissi davranılır.
B) Piyasa değişimlerine uyumda zorlanır.
C) Kâr disiplini yoktur.
D) İşe bağlılık daha yüksektir.
E) Şirket menfaati ile aile menfaati çatışır.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin evrensel niteliklerinden biri değildir?
A) Riske girememe
B) Sabır
C) Hırs
D) Yeniliklere açık olma
E) Sorumluluk

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası girişimcilik konusunun gündeme gelmesine yardımcı olan faktörlerden biri değildir?
A) Ülkeler arasında işbirliği
B) İhracatın azalması
C) Hızlı teknolojik gelişmeler
D) Bilgi yönetimindeki gelişmeler
E) Üst düzey yönetim modellerinin gelişmesi

--------------------------------------------------------------------------------
2 Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası girişimciliğin ilgili olduğu disiplinlerden biri değildir?
A) Uluslararası işletmecilik
B) Girişimcilik
C) Tarih
D) Ekonomi
E) Finans

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Politik durum ve hükümet yapıları
B) Para politikaları
C) Sermaye yapısının durumu
D) Makro ekonomik şartlar
E) Vergi yapıları

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin uluslararası pazarlara giriş yollarından biri değildir?
A) İhracat
B) Joint Venture
C) Doğrudan yabancı yatırımlar
D) İthalat
E) Lisans anlaşmaları
1-) C


2-) B


3-) A


4-) D


5-) B


6-) D


7-) E


C


9-) B


10-) D


11-) A


12-) C


13-) A


14-) E


15-) D


16-) B


17-) E


1 A


19-) C


20-) D


21-) C


22-) E


23-) B


24-) E


25-) D


26-) A


27-) B


2 C


29-) C


30-) D

alıntıdır.
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi