hukuka giriş deneme

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.65/5 - 20 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
hukuka giriş deneme
#1

-) Kişilerin bizzat kendi nefislerine karşı nasıl davranması gerektiğini belirten ahlak kuralları hangisidir?
A) Subjektif ahlak kuralları
B) Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D) Açıklayıcı ahlak kuralları
E) Bildirici ahlak kuralları
________________________________________
2-) Aşağıdakilerden hangisi, hukuk kurallarının yaptırımı değildir?
A) İptal
B) Cebri İcra
C) Tazminat
D) Hükümsüzlük
E) Horgörme
________________________________________
3-) 1982 Anayasasına göre, yürütme organının başı kimdir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) Meclis Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Anayasa Mahkemesi başkanı
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarından biri değildir?
A) 40 yaşını doldurmuş olmak
B) Türk vatandaşı olmak
C) Yüksek öğrenim yapmış olmak
D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
E) Milletvekili olmak
________________________________________
5-) Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?
A) Tipiklik
B) İcra
C) İhmal
D) Kast
E) Taksir
________________________________________
6-) Limited şirketin sermayesi en az kaç TL’dir?
A) 500 milyon
B) 5 milyar
C) 50 milyar
D) 500 milyar
E) Kanunda bu konuda hüküm yoktur.
________________________________________
7-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşlerden değildir?
A) Monografi
B) Kitap
C) Otobiyografi
D) Sistematik eser
E) Makale
________________________________________
Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanabilir?
A) Siyasi haklardan
B) Seçme hakkından
C) Kamu haklarından
D) Özel haklardan
E) Seçilme hakkından
________________________________________
9-) Vesayet hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?
A) Aile veya miras ilişkilerinden doğan haklar
B) Manevi mallar üzerindeki mutlak haklar
C) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
D) Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı
E) Maddi mallar üzerindeki haklar
________________________________________
10-) Mirasçıların, murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse bir daha reddedemeyecekleri, red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?
A) Hukuki olay
B) Hukuki fiil
C) Hukuki muamele
D) Kanun gereği
E) Sözleşme gereği
________________________________________
11-) Çocuğun kişilik kazanıp kazanmadığı hangi hukuk açısından önemlidir?
A) Aile hukuku
B) Kişilik hukuku
C) Miras hukuku
D) Borçlar hukuku
E) Ticaret hukuku
________________________________________
12-) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danışmanlarının rızasıyla yapabilirler?
A) Kefil olma
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D) Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
E) Kendilerini borç altına sokan muameleler
________________________________________
13-) Kollektif ve Komandit şirketlerin kuruluşu, aşağıdaki sistemlerden hangisine göre olur?
A) Serbest Kuruluş sistemi
B) İzin sistemi
C) Ruhsat sistemi
D) İzin tescil sistemi
E) Tescil sistemi
________________________________________
14-) Aşağıdakilerden hangisi ek*** iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden değildir?
A) Vekalet
B) Ariyet
C) Trampa
D) Karz
E) Vedia
________________________________________
15-) Gecikmiş kabul haberinin hukuki mahiyeti nedir?
A) İcap
B) İcaba davet
C) İcaptan dönme
D) Kabul
E) Örtülü kabul
________________________________________
16-) Aşağıdaki yazılı şekle tabi hukuki işlemlerden hangisinin el yazısıyla yazılma mecburiyeti vardır?
A) Kefalet sözleşmesi
B) Alacağın temliki
C) Bağışlama taahhüdü
D) Okuma yazma bilmeyenlerin yaptığı sözleşmeler
E) Yazılı vasiyetnameler
________________________________________
17-) Temsil yetkisinin, belli bir ya da birkaç işlem yapmak üzere verilmiş olması ne tür bir temsil yetkidir?
A) Umumi temsil yetkisi
B) Yetkisiz temsil
C) Dolaylı temsil
D) Özel temsil yetkisi
E) Genel temsil yetkisi
________________________________________
1 Borçlunun yüklenmiş olduğu edimi, hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesine ne denir?
A) Temerrüd
B) Kusurlu imkansızlık
C) Kusursuz imkansızlık
D) Ademi ifa
E) Mahsup
________________________________________
19-) İfadan vazgeçme halinde hangi tür zarar istenir?
A) Menfi zarar
B) Olumsuz zarar
C) Tali zarar
D) Müspet zarar
E) Gecikmiş zarar
________________________________________
20-) Kural olarak takas beyanı, tek taraflı ve varması gerekli bir irade açıklamasıdır. Karşı tarafın onayı aranmamaktadır. Hangisi bu kuralın istisnası değildir?
A) İş ücreti
B) Nafaka
C) Devlet, vilayet, köyler lehine olan kamu hukukundan doğan alacak
D) Bırakılmış eşyanın geri verilmesine ilişkin alacaklar
E) Cari hesaba ilişkin alacaklar
________________________________________
21-) Aşağıdakilerden hangisi 5 yıllık zamanaşımına tabi değildir?
A) Kira ve sermaye faizleri
B) Lokanta masrafı
C) Perakendecilerin sattıkları malların parası
D) Noterlerin mesleki hizmetlerinin karşılığı
E) Karz sözleşmesinden doğan alacaklar
________________________________________
22-) Mülkiyeti saklı tutmak şartıyla satılan taşınırlarda, sözleşmenin geçerli olabilmesi için aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarafların anlaşması
B) Alıcının kabul etmesi halinde
C) Alıcının yerleşimyerindeki noter tarafından özel sicile kaydedilmesi halinde
D) Satımın yerleşim yerindeki noter siciline kaydedilmesi halinde
E) Herhangi bir şarta bağlı değildir
________________________________________
23-) Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesine ait sona erme nedenlerinden biri değildir?
A) Feshi bildirme
B) Fesih
C) Tarafların anlaşamaması
D) Önemli sebeplerden dolayı feshi bildirme
E) Sürenin geçmiş olması
________________________________________
24-) Kİracının oturduğu evi satın alması, teslimsiz kazanım hallerinden hangisine girer?
A) Hükmen teslim
B) Zilyetliğin havalesi
C) Kısa elden teslim
D) Dolaylı teslim
E) Doğrudan doğruya teslim
________________________________________
25-) Kira sözleşmesinde ev sahibinin evi sözleşmeden anlaşılacak şekilde kullanılmaya elverişli bir şekilde bulundurma borcu, ne tür bir edimdir?
A) Ani Edim
B) Sürekli Edim
C) Kişisel Edim
D) Olumsuz Edim
E) Bölünmez Edim
________________________________________
26-) Finansal kiralama sözleşmesinde, “kanunda yer alan fesih sebepleri dışında feshin mümkün olmaması” şeklinde anlaşılması gereken “feshedilmezlik süresi” ne kadardır?
A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
E) 6 yıl
________________________________________
27-) Franchise sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?
A) Borçlar hukuku sözleşmesi
B) Medeni hukuk sözleşmesi
C) Ticaret hukuku sözleşmesi
D) İsimsiz sözleşme
E) Eşya hukuku sözleşmesi
________________________________________
2 Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiası kaç gün içersinde ileri sürülür?
A) 10 gün
B) 5 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
E) 60 gün
________________________________________
29-) Anayasa Mahkemesi kararlarını nasıl verir?
A) Salt çoğunluk
B) Oybirliği
C) İttifak
D) 1/4 çoğunluk
E) 1/3 çoğunluk
________________________________________
30-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Yargıdaki özel mahkemelerden değildir?
A) İş Mahkemeleri
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Tapulama mahkemesi
D) Kadastro mahkemesi
E) Aile mahkemesi
________________________________________


HUKUKA GİRİŞ deneme 2. cevap anahtarı

Soru No. Doğru CevaP
1-) A
2-) E
3-) D
4-) E
5-) A
6-) B
7-) C
D
9-) D
10-) A
11-) C
12-) E
13-) E
14-) C
15-) A
16-) E
17-) D
1 D
19-) D
20-) E
21-) E
22-) C
23-) C
24-) C
25-) B
26-) C
27-) D
28 ) A
29-) A
30-) B
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi