sınıf içi oyunları

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.92/5 - 24 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sınıf içi oyunları
#1
M05 

ÇORAPLAR - AYAKKABILAR
Synyf iki e?it gruba ayrylyr. Oyun alanynyn bir ba?yna ve bir de sonuna iki?er daire çizilir. Çocuklar çoraplaryny çykaryp ilk daire içine koyarlar. Ykinci dairenin içine de ayakkabylaryny koyarlar. Yary?ma ba?layynca çocuklar syrayla ilk önce ilk daireye giderek çoraplaryny, ikinci daireye giderek ayakkabylaryny do?ru bir ?ekilde giyerek, syranyn arkasyna geçer, yerini arkada?yna byrakyr. Oyun her çocuk yary?ana kadar devam eder..

MEKTUP VAR
Çocuklar halka olurlar ya da da?ynyk biçimde yerle?irler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki zarfla halka dy?ynda dönerek**“mektup var, mektup var “**diye ba?yryr. Zarfy bir arkada?ynyn arkasyna byrakyr. Arkasyna zarf byrakylan çocuk, “postacy, zarfyny dü?ürdün!” der ve ya? satarym oyunundaki gibi kovalamaca ba?lar.


YUVARLANMA
Çocuklar 3-4’lü gruplara ayrylarak, haly üzerinde yuvarlanmalary söylenir. Oyun ba?langycynda onlara “?imdi kendinizi bir lastik top olarak dü?ünün ve sizi birisi yuvarlyyor” ifadesi kullanylarak oyuna ba?lanyr. Oyun bitiminde çocuklara sorular yöneltilip(top gibi yuvarlanyrken neler hissettin, seni kim yuvarlyyordu, nereye gidiyordun, nasyl bir toptun, hangi renkteydin? vb duygu ve dü?ünceleri dinlenir.


SU TA?IMA YARI?I
Synyf iki gruba ayrylyr. Her gruba bir bardak ve kova verilir. Syra ile bardaklary doldurup, kar?ydaki kovaya bo?altmalary söylenir. Kovasyny ilk dolduran grup, oyunu kazanyr


BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyununda çocuklar ikili e? yapylyr ve ellerine birer plastik bardak verilir. Haly üzerine renkli boncuklar serpi?tirilir. Çocuklar boncuklary toplayyp, barda?a koyarlar. Barda?yny boncukla ilk dolduran, oyunu kazanyr.

.

GRMEDEN GÖZLÜK TAKMA
Büyükçe bir adam ba?y çizilir. Çocuklara bu adamyn iyi göremedi?i ve gözlü?e ihtiyacy oldu?u belirtilir ve hazyrlanmy? gözlük resmini uygun ?ekilde yerle?tirmeleri istenir. Çocuklar syra ile gelirler ve gözleri kapaly olarak, resme gözlük yerle?tirmeye çaly?yrlar. Arkada?lary da sözel yönergelerle ona yardymcy olurlar.


1, 2, 3, 4, BOM!
Çocuklardan 1–10 arasy sayylary sayarken**5 ve 10 yerine “bom” demeleri istenir. Her çocuk sayy saymaya te?vik edilir, gerekli durumlarda yardym edilir

PANDUF E?LEME
Çocuklar oyun alanynda yerde otururlar. Tüm panduflar ortaya toplanyr. Panduf çiftleri birbirinden ayrylarak kary?yk bir görüntü olu?turulur. Sayy?maca ile iki çocuk seçilir. Ba?la komutuyla müzik e?li?inde çocuklar panduflary e?le?tirerek kendi alanlaryna biriktirirler. Panduflar tükenince her iki çocu?un da birikimi sayylyr. Fazla e?le?tirme yapan alky?lanyr.

AYNA OYUNU
Bir çocuk "ayna" olur. Ba?ka bir çocuk da kar?ysyna geçer, ayna olan çocu?un yapty?y devinimleri öykünerek aynysyny yapar. Güldürücü devinimler çocuklaryn daha çok ho?una gider. Nasyl devinimler yapylaca?y konusunda çocuk özgür byrakylmalydyr. Ystenirse, bir çocuk ayna oldu?unda, tüm çocuklar kar?ysyna geçip onun devinimlerini öykünmeyle yaparlar.


GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe eline bir top alyr, topu havaya atar. Top yere dü?ünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top yere dü?ünce bütün çocuklar susarlar. Top havadayken gülmeyen, yada top yere dü?ünce susmayan çocuk, oyun dy?y kalyr.
Bu oyunda topu yukary atacak çocuk bulunamazsa, ebenin görevini ö?retmen üstlenir.


BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyunu için, synyftaki çocuklar üçerli gruplara ayrylyr. Gruptaki çocuklara renkleri kyrmyzy, sary ve mavi olan birer bardak verilir. Haly üzerine büyükçe bir daire çizilerek, içine kyrmyzy, sary, mavi boncuklar, kary?yk olarak dökülür. Gruptakiler bardaklarynyn rengindeki boncuklary, tek tek hyzla toplayyp, dökmeden gelerek, belirlenen kavanoza bo?altyrlar. Ylk tamamlayan oyunu kazanyr. Oyun di?er gruplaryn da ayny ?ekilde oynamasyyla sona erer.


SYNCAP VE CEVYZ
Bütün ö?renciler yerlerinde otururlar. Bir ö?renci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alyr. Di?er ö?renciler, ba?laryny syralarynyn üzerine koyarlar ( Uyuyormu? gibi ). Yanlyz bir elleri, avuçlary açyk olarak yandadyr. Sincap, cevizle arkada?larynyn arasynda dola?yrken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkada?ynyn eline byrakyr ve yerine oturmak üzere kaçar. Yerine ula?yncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan ö?renci sincaby yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.

KYM SAKLADI
Bütün ö?renciler yerlerinde otururlar. Bir ö?renci kara tahtanyn önüne getirilir. Di?erlerine arkasy dönüktür ve gözlerini kapatyr. Di?er bir çocu?u synyfta bir yere saklar veya dy?ary çykaryrlar. Öbür çocuklar da yerlerini de?i?tirerek kary?yk otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen ö?renciye "Kim saklandy ?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasyny dönerek kimin dy?aryya çykty?yny veya saklandy?yny bulmaya çaly?yr. Bulamazsa ebe de?i?tirilir ve böylece oyun devam eder.

ÜÇ KÜÇÜK KUZU
Bir çocuk ( Büyük Kurt ) synyfyn önünde ve ayaktadyr. Di?erleri yerlerinde oturmu?tur. Kurt, syralaryn arasynda dola?yr. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine synyfyn önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini de?i?tirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çaly?yr. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun böylece devam eder.

MEYVE SEPETY
Bir ö?renci synyfyn önünde durur. Di?erleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 çe?it meyve ismi verilir. Öndeki ö?renci " Elmalar " deyince ady elma olanlar aya?a kalkar, yerlerini de?i?tirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya çaly?yr. Ykincide ba?ka grup meyve ismini söyler. Bu kez de bu meyveler yer de?i?tirir. E?er ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini de?i?tirmesi gerekir.

.

BEKÇY KÖPE?Y
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanynda gözleri kapaly bir bekçi köpe?i durur. Di?er ö?rencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya çaly?yr. E?er köpe?in haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun için "Bekçi Köpe?i" olur. E?ya alyrken köpek farkyna varyrsa "hav hav" diyerek arkada?yny yakalar. O zaman yeni bir bekçi köpe?i seçilir.

AVCI ADAM
Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne do?ru yürür ve " Kim benimle ördek ( Ayy,Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Bütün çocuklar arkasyna dizilir ve ayny ?ekilde lider (avcyyy) izlerler. Avcy dönüp hepsini görünce silahyny onlara çevirir ve " Bumm " der. Bunun üzerine ayaktaki çocuklar ko?arak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine önce oturmu?sa bir dahaki sefere o lider ( Avcy ) olur

FASÜLYE TORBASINI BULMA
Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir çocuk ortadadyr. Birisine bir fasulye torbasy verilir. Dairedeki ö?renciler bunu elden ele verirler. Ortadaki ö?renci fasulye torbasynyn nerede ( kimde ) oldu?unu bulmaya çaly?yr. E?er tahmini çok uzun sürerse ba?ka bir oyuncu ile de?i?tirilir.
__________________
tuhaf olay ;

beni üzen sen, teselli veren sen
kurtulmaya da çaban yok,neyinim , neden ben ?
kaçıp gitsem uzaklara, bilirim beni bulur
ne benle mutlu olur
ne bensiz huzuru bulur13
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon12 halka oyunları gr££n 0 2.299 09-08-2008, Saat: 16:41
Son Yorum: gr££n

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi