sermaye piyasası deneme sınavı

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.63/5 - 19 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sermaye piyasası deneme sınavı
#1

1-) Fonların el değiştireceği ya da finansal varlık alım satımının yapılacağı belli bir mekanın bulunmaması durumunda oluşan piyasalara ne denir ?
A) Örgütlenmiş piyasa
B) Örgütlenmemiş piyasa
C) Para piyasası
D) Birincil piyasa
E) Üçüncül piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Alınan finansal varlığın tekrar paraya dönüştürülme maliyetiyle ilgili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite
B) Getiri
C) Paraya çevrilebilirlik
D) Geri dönülebilirlik
E) Bölünebilirlik

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bankaların fon ihtiyacını kısa vadede karşılama gücüyle ilgili riske ne denir?
A) Marjin riski
B) Faiz oranı riski
C) Kredi riski
D) Yasal risk
E) Likidite riski

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu ihraç edemez?
A) Anonim şirketler
B) Kollektif şirketler
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
D) Mahalli idareler
E) Mahalli idarelere bağlı özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tahvilin üzerinde yazılı nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumuna ne denir?
A) İtfa primi
B) İhraç primi
C) Ödeme primi
D) İhraç iskontosu
E) Ödeme iskontosu

--------------------------------------------------------------------------------
6-) % 75 nominal faizli 1000 TL nominal değerli tahvilin enflasyon oranı % 60 olduğunda reel faiz oranı yüzde kaç olur?
A) 5,2
B) 5,46
C) 6,15
D) 6,25
E) 9,37

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine tanıdığı ortaklık haklarından biri değildir?
A) Oy kullanma
B) Şirket yönetimine katılma
C) Rüçhan hakkı
D) Faiz geliri elde etme
E) Tasfiyeden pay alma

--------------------------------------------------------------------------------
Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baz fiyat
B) Temel fiyat
C) Piyasa fiyatı
D) Nominal fiyatı
E) Borsa fiyatı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Hisse senedi fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayı piyasası
B) Boğa piyasası
C) Trend piyasası
D) Hisse senedi piyasası
E) Ulusal piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Borsalarda alım satımı yapılan teslimi ileriki bir tarihte yapılacak fiyatı ve vadesi bugünden belirlenmiş standart nitelikteki sözleşmelere ne denir?
A) Forward sözleşmeler
B) Futures sözleşmeler
C) Swap sözleşmeleri
D) Hedging sözleşmeleri
E) Opsiyon sözleşmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
11-) LİBOR’u Prime rate’e veya Prime Rate’i LİBOR’a çevirmek şeklinde ortaya çıkan swap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para swapı
B) Faiz swapı
C) Kur swapı
D) Mal swapı
E) Endeks swapı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri arasında yer almaz?
A) Kurul Başkanı
B) Daire Başkanları
C) Denetleme Dairesi Başkanlığı
D) Grup Başkanları
E) Müdürler

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun “Sermaye Piyasası Alanında Mesleki Faaliyetleri Yürütmek” ile ilgili görevlerinden biridir?
A) Denetleme
B) İnceleme
C) Mali tabloların hazırlanmasına yönelik standartları oluşturma
D) Menkul kıymetlerin halka arzını düzenleme
E) Değerlendirme

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Menkul kıymetlerle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmine ne denir?
A) Piyasa derinliği
B) Piyasa genişliği
C) Piyasa esnekliği
D) Likit piyasa
E) Devamlı piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi, bir başkan ve dört üyeden oluşan borsa başkanının başkanlık ettiği yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?
A) Kotasyon başvurularını karara bağlamak
B) Denetleme kurulu üyelerini seçmek
C) Borsa kotunda yer alan ve almayan menkul kıymetler ile bunların işlem görecekleri borsa piyasalarını açmak
D) Borsa işlemlerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak.
E) Borsaya ilişkin her türlü mevzuatı hazırlamak

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Bir finansal varlığın borsada işlem görebilmesi için, borsa kotuna alınmasına aşağıdaki kurumlardan hangisi karar verir?
A) TC Merkez Bankası
B) Maliye Bakanlığı
C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Hazine Müsteşarlığı

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Kanuni gerekleri yerine getirerek sermayelerini artırmadıkları sürece sabit sermaye veya fonla faaliyetlerini sürdüren kollektif yatırım kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım fonu
B) Yatırım ortaklığı
C) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
D) Açık sonlu yatırım kurumu
E) Kapalı sonlu yatırım kurumu

--------------------------------------------------------------------------------
1 Aşağıdakilerden hangisi, benimsedikleri yatırım politikalarının genel çizgilerine göre kollektif yatırım kurumlarının türlerinden biri değildir?
A) Likit varlık fonları
B) Dengeli fonlar
C) Özel amaçlı fonlar
D) Genel amaçlı adi hisse senedi fonları
E) Kapalı sonlu fonlar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi, yatırım ortaklıklarının kuruluş esaslarından biri değildir?
A) SPK’ya başvurmuş olması
B) Başlangıç sermayesinin tebliğde belirtilen meblağdan az olmaması
C) TTK’nun anonim ortaklık kuruluşuna ilişkin hükümlerine uygun anonim şirket olarak kurulması
D) Kurucuların iflas etmemiş olması
E) Tüzel kişiliği olmayan bir mal varlığı olması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Euro’yu kullanan AB üyesi ülkelerin Merkez Bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları “Eurosistem” olarak adlandırılan sistemin temel amacı nedir?
A) Fiyat istikrarını sağlamak
B) Faizleri düşürmek
C) Kalkınmayı gerçekleştirmek
D) AB Merkez Bankalarının koordinasyonunu sağlamak
E) AB’nin ortak maliye politikasını belirlemek

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi, TC Merkez Bankası Yönetim Komitesinin görevleri arasında sayılmaz?
A) Başkan (Guvernör)’ca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak
B) TC Merkez Bankası üst yönetiminin tayini, aylıkların tesbiti, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak
C) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak
D) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak
E) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
22-) TCMB’nın vadesi 1 yıldan az kalmış DİBS’leri bankalardan ya da finansal aracı kurumlardan satın almasına ne ad verilir?
A) Repo
B) Doğrudan Satım
C) Ters Repo
D) Doğrudan Alım
E) Disponobilite

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Bankalarının mevduat hacimlerine olumsuz etki yapan uygulamalardan biri değildir?
A) Fonların para piyasası yatırım fonlarına kayması
B) Ticaret bankalarının piyasaya “Ticari Kağıt” sunmaları
C) Menkulleştirme
D) Ekonomik faaliyetlerin globalleşmesi
E) Faiz ödemeli çek hesabı açılması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Bankalarının fon kullanım alanlarından biri değildir?
A) Likit Değerler
B) Bağlı Değerler
C) Yedek akçeler
D) Duran varlıklar
E) Krediler

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?
A) Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere karar ve tedbirler alır.
B) Kurumun karar organı yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruludur.
C) Üyelerden en az üçü bankacılık olmak üzere maliye-finans alanında en az 10 yıl deneyimli olmak zorundadır.
D) Kurum görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü belge ve bilgiyi isteyebilir.
E) Bankaların denetlenmesi görevi kurum bünyesinde başkana bağlı olarak çalışan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aittir.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası kalkınma bankalarından biridir?
A) Avrupa Yatırım Bankası Grubu
B) Dünya Bankası
C) İskandinav Yatırım Bankası
D) Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası
E) İslâm Kalkınma Bankası Grubu

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası açılan kredilerin oluşturduğu ülke riskini karşılamak amacıyla kurulan finans kuruluşudur?
A) IFC
B) IDA
C) MIGA
D) IBRD
E) ICSID

--------------------------------------------------------------------------------
2 Ülkemizde kalkınma ve yatırım bankalarının yurt içinden kredi sağladıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Hazine
C) TMSF
D) TC Merkez Bankası
E) BDDK

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi, özel finans kurumlarının ticari bankalardan farklı yönlerinden biri değildir?
A) Kâr-zarar ortaklığı yapması
B) Finansal kiralama yapması
C) Parasal sektörü fonlaması
D) Mal mübayası yapması
E) Faizli enstrümanının olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Ülkemizde TC Emekli sandığının gelirlerinin giderlerinden az olmasıyla ortaya çıkan farkı aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A) Maliye Bakanlığı
B) Hazine
C) Merkez Bankası
D) SPK
E) BDDK

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi, bireysel emekliliğin özelliklerinden biri değildir?
A) Sisteme girişin isteğe bağlı olması
B) Emeklilikte toplu para veya düzenli gelir sağlaması
C) Emekliliğe hak kazanmak için, 10 yıl sistemde kalınması, katkı paylarının ödenmiş olması ve 56 yaşını doldurmuş olmasının gerekmesi
D) 18 yaşından büyük herkesin sisteme girebilmesi
E) Sağlık sigortasını da kapsaması

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre ülkemizde gerek görüldüğünde bilgilerin yayınlanmasının geçerli olduğu durumlardan değildir?
A) Halka açık anonim şirketin yeni menkul kıymet çıkarması
B) Dönen varlık alımı, satımı veya kiralanması
C) Vekaleten oy kullanma
D) Çağrı yolu ile hisse toplanması
E) Ortaklığın sermaye yapısında ve yönetim kontrolünde değişiklik sonucu doğuran bir sermaye hareketi olması

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun halka açık anonim şirketlerin muhasebe sistemlerini tek düzen haline getirmek için zorunlu kurallar koymasının sebebi değildir?
A) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılması
B) Fırsat eşitliğinin sağlanması
C) Yatırımcının sağlıklı kararlar alabilmesi
D) Yatırımcının rasyonel seçimi yapabilmesi
E) Menkul kıymetlerin karşılaştırılmasını sağlaması

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Sendikasyon kredilerinin temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşan kişilerin finansman gereksinimini karşılamak
B) Sabit varlıkların finansmanını kolaylaştırmak
C) İşletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak
D) Tek bir kreditörün borç vermekten doğan riskini azaltmak
E) Bireylere konut finansmanı sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1-) B
2-) D
3-) E
4-) B
5-) B
6-) E
7-) D
A
9-) B
10-) B
11-) B
12-) C
13-) A
14-) B
15-) B
16-) C
17-) E
1 E
19-) E
20-) A
21-) B
22-) D
23-) E
24-) C
25-) E
26-) B
27-) C
2 D
29-) C
30-) B
31-) E
32-) B
33-) B
34-) D


alıntıdır.
Bul
Cevapla
#2

1-) Kamu ya da özel kurumların fon sağlamak amacıyla menkul kıymetlerini ilk defa ihraç ettikleri ve fon arz edenlerle karşılaştıkları piyasaya ne denir?
A) Birincil piyasa
B) İkincil piyasa
C) Para piyasası
D) Sermaye piyasası
E) Uluslararası piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi piyasada işlem gören finansal varlık türlerine göre sermaye piyasası türlerinden biri değildir?
A) Hisse senedi piyasası
B) Devlet tahvili piyasası
C) Özel sektör tahvilleri piyasası
D) Organize sermaye piyasası
E) Türev finansal varlık piyasaları

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bankaların krediler için uyguladıkları faizle fonları elde ederken ödedikleri faiz arasındaki farka ne denir?
A) Marjin
B) Kredi riski
C) Yasal risk
D) Likidite riski
E) Kur riski

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Taraflar arasında resmi bir anlaşma olmaksızın, satışın yapılmasıyla oluşan ticari kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç senetleri
B) Açık hesap
C) Tüketici kredisi
D) Spot kredi
E) Avans kredisi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tahvile ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uzun vadeli borç senetleridir
B) Özel ihraç halinde satışlar doğrudan halka yapılır
C) Düzenli faiz ödemesi yapılır
D) Özel şekil şartına tabidir
E) A.Ş.’lerin tahvil ihraç edebilmeleri için daha önce çıkarılmış tahvillerin bedellerinin tamamen ödenmiş olması gerekir

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Vade boyunca hiç bir faiz ödemesinin yapılmadığı tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfır kuponlu tahvil
B) Güvencesiz tahvil
C) Riskli tahvil
D) Varant tahvil
E) Kâra iştirakli tahvil

--------------------------------------------------------------------------------
7-) A.Ş.’lerin sermaye arttırımında TTK hükümlerine tabi olmadan çıkarabilecekleri azami sermaye miktarına ne denir?
A) Esas sermaye
B) Çıkarılmış sermaye
C) Kayıtlı sermaye
D) Ödenmiş sermaye
E) Başlangıç sermayesi

--------------------------------------------------------------------------------
Ana sözleşmeyle bir takım önceliklere sahip olan ve getirisi belirli olan hisse senetlerine ne denir?
A) Adi hisse senedi
B) İmtiyazlı hisse senedi
C) Nama yazılı hisse senedi
D) Hamiline yazılı hisse senedi
E) Bedelsiz hisse senedi

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşletmenin gelecekte sağlayacağı faiz ve vergi öncesi gelirlerinin bugünkü değerinden borçların düşülmesiyle bulunan tutarın hisse senedi sayısına bölünerek bulunan değere ne denir?
A) Toplam değer
B) Tasfiye değeri
C) Likiditasyon değeri
D) İşleyen teşebbüs değeri
E) Gerçek değeri

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Fiyatların artacağı ve düşeceği beklentilerine dayanarak kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne denir?
A) Arbitrajcı
B) Hedger
C) Spekülatör
D) Broker
E) Dealer

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi, forward ve futures piyasaları arasındaki farklılıklardan biri değildir?
A) Futures piyasalarda takas odaları vardır.
B) Futures piyasalarda teminat uygulaması vardır.
C) Futures sözleşmeler organize borsalarda işlem görür.
D) Forward işlemlerde vadeye kadar nakit akışı yoktur.
E) Futures sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı bugünden belirlenir.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’na üye adayı önerebilecek kurumlardan biri değildir?
A) İlgili Bakanlık
B) Maliye Bakanlığı
C) BDDK
D) TC Merkez Bankası
E) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Sermaye piyasası araçlarının ödünç verme ve alma işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek
B) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzını düzenlemek
C) Menkul kıymetlerin menkul kıymetler borsalarında işlem göreceği borsa pazarlarını açmak
D) Ekspertiz kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek
E) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacakların uyacakları ilke ve esasları belirlemek

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesine ne denir?
A) Piyasanın genişliği
B) Devamlı piyasa
C) Piyasa derinliği
D) Piyasa esnekliği
E) Konvertibl piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Menkul kıymet borsalarının kuruluş ve faaliyetlerini, çalışma esasları ve denetlenmelerinin düzenleme esaslarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) 2499 sayılı SPKanunu
B) 3794 sayılı SPKanunu
C) 91 sayılı KHK
D) 4389 sayılı Bankalar Kanunu
E) 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Borsa Başkanının görev süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi, Kollektif Yatırım Kurumlarının oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Fonların profesyonelce yönetilmesi olanağı vermesi
B) Yatırım seçeneklerinin belirlenmesinde yapılan analiz ve araştırma masraflarını düşürmesi
C) Kurulmasının yasal zorunluluk olması
D) Yatırımın toplam riskini azaltması
E) Portföy yönetimini rasyonel hale getirmesi

--------------------------------------------------------------------------------
1 Aşağıdakilerden hangisi, yatırım ortaklıklarına ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?
A) Sermaye şirketi statüsünde kurulur
B) Ortaklık pay senetleri ve bazen tahvil ihracı yoluyla sermaye pazarından fon talep eder
C) Ortaklığın hisse senetlerini alan yatırımcılar ortaklığın sahipleridirler
D) Katılma belgeleri ihraç ederek fon toplarlar
E) Ortaklığın esas geliri, dönem sonunda ortaklara kâr payı olarak dağıtılır.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Amacı; çeşitli yatırım araçlarına, yönetimin inancı doğrultusunda riski azaltacak ve devamlı gelir sağlayacak şekilde yatırım yapmak olan fon türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dengeli fonlar
B) Genel amaçlı adi hisse senedi fonları
C) Özel amaçlı adi hisse senedi fonları
D) Likit varlık fonları
E) Endeks fonlar

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi, 1930 yılında çıkarılan 1715 sayılı Kanun ile TC Merkez Bankası’na verilen görevler arasında değildir?
A) Reeskont oranını belirlemek
B) Para piyasasını düzenlemek
C) Hazine işlemleri yapmak
D) Enflasyonu düşürmek
E) Hükümetle ortaklaşa Türk parasının değerinin korunmasına yönelik tüm önlemleri almak

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi, Eurosistem’in temel görevleri arasında değildir?
A) Euro sahasının para politikasını tanımlamak ve uygulamak
B) Yabancı para işlemlerini yönetmek
C) Üye ülkelerin resmi yabancı para rezervlerini saklamak ve yönetmek
D) Ödeme sistemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak
E) Euro sahasındaki ülke hazinelerine avans vermek

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Merkez Bankasının zaman zaman piyasalara likidite aktarmak veya piyasalardaki fazla likiditeyi eritmek amacıyla dolaşımdaki banknot hacmini piyasaların ihtiyacına göre yeter düzeyde tutmaya çalışması, bu amaçla reeskont işlemleri gerçekleştirmesi, hangi işlemleri içinde yer alır?
A) Kredi kurumları ile ilgili işlemler
B) Hazine ile ilgili işlemler
C) Açık piyasa işlemleri
D) Altın ve dövizle ilgili işlemler
E) Diğer işlemler

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında ya da içinde kullandırılması gibi hizmetler sunan, genellikle serbest bölgelerde kurulan, ülke bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerine tabi olmayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı Bankacılığı
B) Toptancı Bankacılık
C) Uluslararası Bankacılık
D) Perakende Bankacılık
E) İhtisas Bankacılığı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Ülkemizde Bankalar Kanunu hükmüne göre öz kaynak hesabı bankaların kaç aylık bilançoları dikkate alınarak yapılır?
A) 3 aylık
B) 6 aylık
C) Aylık
D) 9 aylık
E) 1 yıllık

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdaki kredi türlerinden hangisi, ancak genel müdürlük ya da yönetim kurulu gibi bir üst organın izniyle açılabilir?
A) Ticari krediler
B) Tüketici kredileri
C) Otorize krediler
D) Güvenceli krediler
E) Reeskont kredileri

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Özkaynakları ile çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladıkları uzun süreli fonları yeni kurulan veya tevsii yatırımları yapan işletmelerin duran varlık ve işletme sermayesi yatırımlarını finanslamak için kullanan bankalara ne denir?
A) Kalkınma Bankaları
B) Emisyon Bankaları
C) Ticaret Bankaları
D) Tasarruf Bankaları
E) Sanayi ve Kredi Bankaları

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası kalkınma bankalarından biridir?
A) Avrupa Yatırım Bankası Grubu
B) Dünya Bankası
C) İskandinav Yatırım Bankası
D) Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası
E) İslâm Kalkınma Bankası Grubu

--------------------------------------------------------------------------------
2 Belirli bölgelerdeki firmalara ve o bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelere finans desteği sağlamak amacı ile kurulmuş kalkınma bankalarına ne ad verilir?
A) Uluslararası kalkınma bankaları
B) Ulusal kalkınma bankaları
C) Bölgesel kalkınma bankaları
D) Kentsel kalkınma bankaları
E) Merkez kalkınma bankaları

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi, Özel Finans Kurumlarının kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Arap kaynaklı yabancı sermayeyi ülkeye çekmek
B) Anapara ve faiz garantisi vererek yeni yatırımcıları piyasaya çekmek
C) Atıl kaynakları ekonomiye kazandırmak
D) Dini inançları nedeniyle faiz almak istemeyenlerin fonlarını değerlendirmek
E) Faizsiz bankacılığı tercih edenlerin modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi, Özel Finans Kurumlarının oluşturduğu Güvence Fonu’nun kaynaklarından birisi değildir?
A) İdari para cezaları
B) Devralınan hisselerin tutarının % 1’i
C) Zaman aşımına uğrayan hesaplar
D) Sisteme giriş payları
E) Genel bütçenin % 5’i

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi, sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?
A) Önemli bir tasarruf kaynağı olması
B) Sosyal çöküntüyü önlemesi
C) Girişimciye kredi olanakları yaratması
D) Uluslararası ekonomik ilişkileri genişletmesi
E) Vergi kaynağı olması

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Geleceğin objektif olasılıkla bilinebilmesi koşullarına ne denir?
A) Belirlilik koşulları
B) Risk koşulları
C) Belirsizlik koşulları
D) İstatistiksel koşullar
E) Kalitatif koşullar

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Menkul kıymetleri halka arz edilmiş anonim şirketlerin yatırımcıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirecek firma bilgilerini gerektiğinde ve periyodik olarak belirli şekil ve esaslara göre açıklamasına ne denir?
A) İçerdekilerin istihbaratı
B) Fırsat eşitliği
C) İçeridekilerin ticareti
D) Kamuyu periyodik olarak aydınlatma
E) Sürekli denetim

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Aşağıdakilerden hangisi, Europarayı ifade eder?
A) Avrupa’da işlem gören paralar
B) Avrupa Birliği’nin para birimi
C) Avrupa Birliği üyesi dışındaki ülkelerin Avrupa’da işlem gören para birimleri
D) Kendi ulusal piyasası dışında işlem gören paralar
E) ABD dışında işlem gören ABD Dolarları

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Kredi itibari yüksek firmalar tarafından güvencesiz olarak çıkarılan ve taşıyan adına düzenlenmiş uluslararası kısa vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir
A) Euro tahvil
B) Euro finansman bonosu
C) Yabancı tahvil
D) Euro kredi
E) Mevduat sertifikası

--------------------------------------------------------------------------------
36-) İhraççı kurumun ülkesinde ve bağlı olduğu para biriminin kullanıldığı ülkede satışına izin verilmeyen uzun vadeli borçlanma aracına ne denir?
A) Euro tahvil
B) Euro ticari senet
C) Euro finansman bonosu
D) Yabancı tahvil
E) Uluslararası tahvil
1-) A
2-) D
3-) A
4-) B
5-) B
6-) A
7-) C
B
9-) D
10-) C
11-) E
12-) D
13-) C
14-) B
15-) C
16-) C
17-) C
1 D
19-) A
20-) D
21-) E
22-) A
23-) A
24-) A
25-) C
26-) A
27-) B
2 C
29-) B
30-) E
31-) C
32-) B
33-) D
34-) D
35-) B
36-) A


alıntıdır.
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  4 sınıf Sermaye Piyasası Muhammet çakar 0 2.325 07-03-2008, Saat: 0:27
Son Yorum: Muhammet çakar

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi