stratejik yönetim

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 2.82/5 - 17 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
stratejik yönetim
#1

1.) Aşağıdakilerden hangisi amaçların oluşturulmasında gerek duyulan ilkelerden biri değildir?

A) Açık ve seçik olması

B) Esnek olması

C) Motive edici olması

D) Ölçülebilir olması

E) Uzak geleceğe bağlı olması

AÇIKLAMA: "Uzak geleceğe bağlı olma" ilkesi, yönetsel stratejinin genel özelliklerindendir.2.) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynakları arasında yer almaz?

A) Fiziksel veya materyal değerler

B) Para

C) Krediler

D) İnsan

E) Stratejistler

AÇIKLAMA: İşletmenin 3 tip kaynağı mevcuttur. Bunlar; Fiziksel veya materyal değerler, parasal değerler (para + krediler) ve insandır. Stratejistler de üst düzey yöneticiler olduğu için insan grubu içindedir. Bunları ayrı bir kaynak olarak belirtmek gereksizdir.

3.) "Pazarlar, rekabet durumu ve sendikalar" hangi tür karar grupları arasında yer alır?

A) Stratejik kararlar

B) Yönetsel kararlar

C) Eylemsel kararlar

D) İçe dönük kararlar

E) Dışa dönük kararlar

AÇIKLAMA: İşletmede karar grupları genel olarak içe ve dışa dönük kararlar olarak ikiye ayrılır. İşletmenin içi yapısı ve üretim ile ilgili kararlar içe dönük kararlardır. Pazarlar, rekabet durumu ve sendikalar ile ilgili işletme dışındaki gruplara yönelik kararlar ise dışa dönük kararlardır.4.) İşletmenin "yapısını ve şeklini oluşturmaya yönelik çabalar" hangi tür karar grupları içine girer?

A) Yönetsel

B) Eylemsel

C) Stratejik

D) Dışa dönük

E) İçe dönük

AÇIKLAMA: Stratejik kararlar: Çevre + faaliyet alanı seçimi Yönetsel kararlar: İşletmenin organizasyon yapısı (şekli) Eylemsel kararlar : Günlük faaliyetler (üretim vb) ile ilgili kararlardır.5.) İşletme kaynaklarının edinilmesi, bunların nerelerden, nasıl, ne gibi koşullarda elde edileceği ve ne gibi varlıklara yatırılacağına ne ad verilir?

A) Kaynak planlaması

B) Planlama

C) Bütçeleme

D) Öngörümleme

E) Kaynak programlama

AÇIKLAMA: Kaynaklarla ilgili tüm planlamalar kaynak planlaması içinde yer alır.

6.) Yandaki şekle göre kararların I'den III'e doğru sıralaması nasıldır?

A) Strateji (I), Yönetsel (II), Eylemsel (III)

B) Yönetsel (I), Eylemsel (II), Stratejik (III)

C) Eylemsel (I), Yönetsel (II), Stratejik (III)

D) Eylemsel (I), Stratejik (II), Yönetsel (III)

E) Stratejik (I), Eylemsel (II), Yönetsel (III)

AÇIKLAMA:

7.) Aşağıdakilerden hangisi planlama ilkelerinden biri değildir?

A) Planlama arzusu

B) Zamanlama

C) Yazılı doküman

D) Esneklik

E) Açık ve seçik olma

AÇIKLAMA: Planlamanın 7 farklı ilkesi vardır. Bunlar; planlama arzusu, zamanlama, alternatifler ilkesi, strateji seçimi, esneklik, haberleşme ve yazılı doküman ilkesidir. Açık ve seçik olma ilkesi ise amaçlarla ilgili ilkedir.

8.) Rakiplerin ne yaptığını ve ne yapabileceğini değerlendirerek iyi belirlenmiş bir faaliyet yönünün seçimini gerektiren planlama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Strateji seçimi

B) Alternatifler

C) Haberleşme

D) Esneklik

E) Zamanlama

AÇIKLAMA: Strateji çevre ve faaliyet sahasının seçimi ile ilgilidir. Rakipler de çevrenin bir unsuru olduğu için bu ilke strateji ile ilgilidir.9.) Aşağıdakilerden hangisi sosyal amaçlar arasında yer almaz?

A) Çalışanlar için daha iyi çalışma olanakları sağlama

B) Çalışanlara eğitim imkanı sağlama

C) Çalışanların aile ve çocukları için kültürel ve sosyal açıdan bazı fırsatlar yaratma

D) İşçi yetiştirme ve geliştirme

E) Yenilik yapma

AÇIKLAMA: Sosyal amaçlar, işletme faaliyetlerini etkileyen dış baskı unsurlarına (işçiler, sendikalar, kamuoyu) yarar sağlayabilecek amaçlardır ve bunlar işletmenin sosyal sorumluluklarını oluşturur. Oysa "yenilik" işletmeye doğrudan kâr getirebilecek bir amaç olduğu için, ekonomik amaçlar arasında yer alır.10.) Aşağıdakilerden hangisi amaçlar hiyerarşisi içinde yer almaz?

A) Çalışan pazarın belirlenmesi

B) Yenilik

C) Verimlilik

D) Halka karşı sorumluluk

E) İkincil amaçlar

AÇIKLAMA: Amaçlar hiyerarşisi 8 amaçtan oluşur. Bunlar, çalışılan pazarın belirlenmesi, yenilik, verimlilik, fiziksel ve finansal kaynaklar, karlılık, yönetici yerleştirme ve geliştirme, işçi yetiştirme ve geliştirme, halka karşı sorumluluktur. İkincil amaçlar ise farklı bir amaç grubudur.11.) Aşağıdaki oranlardan hangisi "bir liralık satış yaratmak için yaratılması gereken sermaye miktarını" verir?

A) Finansman nakit akışı / Toplam sermaye

B) Finansman nakit akışı / Satış tutarı (ciro)

C) Satış tutarı / Toplam sermaye

D) (Özsermaye / Borçlar) x 100

E) (Kar / Sermaye) x100

AÇIKLAMA: Satış Tutarı / Toplam Sermaye -Bu orana sermaye oranı da denir.12.) İşletmenin geleceğine hakim olmayı gerektiren amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme

B) Güvenlik

C) Rantabilite

D) Verimlilik

E) Otonomi

AÇIKLAMA: Otonomi işletmenin yönetim özgürlüğüdür. Bu yüzden geleceğe hakim olmayı gerektiren bir amaçtır.13.) "Bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politika gütmesine, insanları mutlu ve memnun etmesine" ne ad verilir?

A) Sosyal anlaşma

B) Sosyal sorumluluk

C) Ortak etkileşim

D) Ekonomik amaç

E) Kişisel amaç

AÇIKLAMA:14.) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluklardan "iş ahlakına" ilişkindir?

A) İşletmelerin haksız politika izleyerek, haksız ve aşırı kârlar elde etmesi

B) Gerçek dışı reklamlar yapmak

C) Çocuk denecek yaşta işçiler çalıştırmak

D) Borçlarını zamanında ödememek

E) Çevre kirliliğini önlemek ve çevrenin korunmasını sağlamak.

AÇIKLAMA: Çevre kirliliği başlı başına bir sosyal sorumluluktur. İş ahlakı kapsamına girmez.15.) Aşağıdakilerden hangisi işletme personeli düzeyinde olan insanlığa karşı duyulması gereken ihtiyarı sorumluluklardan biri değildir?

A) İnsan sağlığı ve kamu güvenliği konusunda hassas davranmak

B) Çalışanlara yasal olarak sağlanan imkanlar dışında ek güvenlik ve parasal tedbirler de alma.

C) Çalışan bayanların çocukları için kreşler açma.

D) Fiziksel çalışma ortamını iyileştirme.

E) Çalışan işçileri işletmeye ortak etme

AÇIKLAMA: "İnsan sağlığı ve kamu güvenliği konusunda hassas davranmak" ulusal düzeydeki insanlığa karşı duyulması gereken ihtiyarı sorumluluklardandır.16.) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin analiz etmek zorunda olduğu özel ekonomik faktörlerden biri değildir?

A) MG'in sosyal sınıflar arasında dağılımı

B) Devletin vergi politikaları

C) Devletin ödemeler dengesi

D) Ekonominin gelişme evresinin durumu

E) Ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki enflasyonist ve deflasyonist eğilimler.

AÇIKLAMA: Milli gelirin sosyal sınıflar arasında dağılımı, ekonomik tahmin ve incelemelerde dikkate alınması gereken başlıca değişkenlerdendir. Özel ekonomik faktörler içine girmez.17.) Canlılarla doğa arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Ekoloji

B) Antropoloji

C) Ekonomi

D) Fizyoloji

E) Sosyoloji

AÇIKLAMA:18.) Çevre kirliliği ile ilgili konulara en fazla eğilen ülkeler aşağıdakilerden hangileridir?

I.ABD

II.İngiltere

III.İsveç

IV.İsviçre

V.Fransa

A) I, II, III

B) I, III, IV

C) I, IV, V

D) I, IV, V

E) I, V

AÇIKLAMA: Çevre kirliliği sorununa en fazla eğilen ülkeler ABD, İsveç ve İngiltere'dir.

19.) Ulusların politik ve ekonomik yönden işbirliği yapmaları ya da yakınlaşmaları aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A) Dış ticaret

B) Dış yatırımlar

C) Dış finansal kaynaklar

D) İşgücü arz ve talebi

E) Ülkelerin globalleşme eğilimleri

AÇIKLAMA:20.) Ekonomik tahmin ve incelemelerde dikkate alınması gereken değişkenler arasında, aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

A) Statik ve dinamik olanak MG miktarları

B) Devletin para ve maliye politikaları

C) Kamu ve özel sektör harcamalarının MG içindeki payı

D) Ekonominin gelişme devresinin durumu

E) Tasarrufların yatırıma dönüşme eğilimleri

AÇIKLAMA: Ekonominin gelişme devresinin durumu (depresyon, gelişme, yenileme ve refah dönemleri) işletmelerin analiz etmek zorunda oldukları özel ekonomik faktörlerdir.21.) Hükümet ve devlet faaliyetlerinden hangisi, işletmeler için tehlike artırıcı etki yaratır?

A) Devletin bazı malların alıcısı olması

B) İthalat rejimini kolaylaştırması

C) Devletin parasal destek sağlaması

D) Personel eğitim masraflarını karşılaması

E) Vergi indiriminde bulunması ve hisse senedi alması

AÇIKLAMA: Devletin ithalat rejimini kolaylaştırması demek, iç pazarı dışa açması ve yerli firmaların yabancı firmalar karşısında rekabet bakımından zor durumda kalması demektir. Bu durum firmalar için tehlike yaratıcı bir etkidir.22.) İşletmeler hangi durumda finansal kaynak bulmada zorlanır?A) Sermaye maliyetlerini oluşturan faiz haddi ve komisyonların oranı işletmenin karlılık oranının altında ise

B) Devletin alacaklarını faizsiz erteleme yoluna gitmesi durumunda

C) Merkez Bankasının bankaların atıl ankes oranlarını arttırması durumunda

D) Devletin, işletmelerin vergi borçlarını geç tahsil etmesi durumunda

E) Merkez Bankasının reeskont hadlerini indirmesi durumunda.

AÇIKLAMA: Merkez Bankası, bankaların atıl ankes oranlarını arttırırsa, bankaların verebileceği kredi miktarı azalır, bu durum ise borç verilebilir kredilerde faiz oranlarını artırır. Bu d işletmelerin finansal kaynak olarak kredi kullanmasını güçleştirir.23.) Aşağıdakilerden hangisi, rekabetin hacim ve yoğunluğunu belirlemek üzere üzerinde durulması gereken noktalardan biri değildir?

A) Giriş hakkı

B) Dış koruma

C) Yararlanılabilir pazar kısmı

D) Rakiplerin üretim kapasitesi

E) Sektördeki karların gelişme durumu

AÇIKLAMA: Rakiplerin üretim kapasitesi, rekabetin hacim ve yoğunluğunu belirlemek üzere değil, rekabet analizini yapabilmek amacıyla incelenmesi gereken bir noktadır.24.) Bir takım buluşların endüstriyel ve tecimsel bir hak olarak kanunlarla korunması, gümrük kanunları ve yönetmelikler gibi konular, rekabetin hacim ve yoğunluğunu belirlemek üzere üzerinde durulması gereken noktalardan hangisi içinde yer alır?

A) Giriş hakkı

B) Dış koruma

C) Gelişmenin genel eğilimi

D) Sektördeki karların gelişme durumu

E) Pazarın durumu

AÇIKLAMA: Bir buluşun endüstriyel ve tecimsel hak olarak kanunlarla korunması (telif hakları, patentler gibi) dış korumayı verir.25.) Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli etkileşim analizleri arasında yer almaz?

A) Girdi-çıktı modelleri

B) Ekonometrik modeller

C) Faktör analizleri

D) Kümeleme analizleri

E) Doğrusal ekstrapolasyon

AÇIKLAMA: Doğusal ekstrapolasyon, tek değişkenli eksktrapolasyon analizleri içindedir.26.) Aşağıdakilerden hangisi çevresel analizlerden "dinamik modeller" arasında yer almaz?

A) Simulasyonlar

B) Tarihsel benzetme modelleri

C) Dinamik programlama

D) Üssel artışlı seriler

E) Stolastik modeller

AÇIKLAMA: Üssel artışlı seriler, tek değişkenli ekstrapolasyon teknikleri arasındadır.27.) Aşağıdakilerden hangisi yakın çevre (endüstri çevresi) unsurlarından biri değildir?

A) Devlet ve yerel yönetim düzenlemeleri

B) Pazar koşulları ve müşterilerin özellikleri

C) Sendikalar

D) Finansal kurumlar

E) Hukuksal, dinsel ve ahlaksal çevre

AÇIKLAMA: Hukuksal, dinsel ve ahlaksal çevre, genel çevre unsurlarından biridir.28.) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve dağıtım faktörleri analizi ile ilgili değildir?

A) İşletmenin temel ürünlerinin belirlenmesi

B) Pazar kısmı ve gelişme

C) Duyarlılık analizi ve pazarlama bileşenleri

D) Pazarın belirlenmesi

E) Ürün analizi

AÇIKLAMA: ürün analizi, üretim ve tedarik faktörlerinin analizi ile ilgilidir.29.) Ürün hayat eğrisi ilk defa kim tarafından bulunmuştur?

A) Hofer

B) Peters ve Waterman

C) Forrester

D) Ansoff

E) Walsh ve Mack

AÇIKLAMA: Ürün hayat eğrisi ilk defa Forrester tarafından bulunmuştur.30.) PIMS programına göre, aşağıdakilerden hangisi toplam kârlılığı yüksek olan işletmelerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yüksek Pazar payı

B) Yüksek yatırım yoğunluğu

C) Yüksek işletme verimliliği

D) Yüksek kapasite kullanımı

E) Düşük direkt maliyetler

AÇIKLAMA: Toplam yatırım kârlılığı yüksek olan işletmelerin yatırım yoğunluğu düşüktür
Bul
Cevapla
#2

1-)Aşağdakilerden hangisi uygulamadan gelen sınırlamalardan biri değildir?
A) Yöneticinin kapasitesi
B) Alışılagelmiş iç örgütsel değerler
C) Polojik faktörler
D) Yeterli finansal kaynaklara sahip olmama
E) Zaman
D

2-) Stratejik yönetimin birinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırma
B) Kontrol
C) Uygun yapı araştırması
D) Stratejik planlama
E) Politika oluşturma
C

3-) Bir olayın en ince ayrıntılarını yer, zaman, şahıs ve usul göstererek belirlemek şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taktik
B) Politika
C) Program
D) Yöntem
E) Strateji
D

4-) Aşağıdakilerden hangisi yönetsel stratejinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Güdüleyici bir faktördür
B) İşletmenin çevresiyle diyalektik ilişkilerini düzenler
C) İşletmenin faaliyet sahasını belirler
D) Uzak geleceğe bağlı bir düzeni ilgilendirir
E) İşletmenin varlık nedenini açıklar
E

5-) Aşağıdakiierden hangisi stratejik kararlar kapsamında yer almaz?
A) Hangi ürünlerin üretileceği
B) Faaliyet sahasının belirlenmesi
C) Pazarların tespit edilmesi
D) Genel amaçları saptama
E) İşletmenin yapısını oluşturma
E

6-) Firma kaynaklarının kendisine optimal başarıyı sağlayacak biçimde organizasyonunu yapmaya yönelik kararlara ne ad verilir?
A) Stratejik kararlar
B) Eylemsel kararlar
C) Operasyonel kararlar
D) Taktik kararlar
E) Yönetsel kararlar

E
7-) Aşağıdakilerden hangisi stratejik kararların özelliklerinden biri değildir?
A) Programlanamazlar
B) Merkezileştirilmişlerdir
C) Tekrarsızdırlar
D) Kısmi belirsizliğe sahiptirler
E) İçe dönüktürler
E

Aşağıdakilerden hangisi rakiplerin ne yaptığını ve ne yapabileceğini değerlendirerek iyi belirlenmiş bir faaliyet yönünün seçimi iie ilgili planlama ilkesidir?
A) Planlama arzusu
B) Zamanlama
C) Alternatifler ilkesi
D) Strateji seçimi ilkesi
E) Haberleşme ilkesi
D

9-) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararlarına ilişkin görüşler arasında yer almaz?
A) Bir güdüleme aracıdır
B) Bir denetim aracıdır
C) Yöneticilere ek yükler getirerek daha çok çalışmalarını sağlar.
D) İşletmede en iyi kararların alınmasını sağlayan sistematik bir araçtır
E) Yöneticilerin boşuna zaman harcamalarını önler
C

10-) Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran yönlerden biri değildir?
A) Uzun süreli olması
B) Heterojen verilerden oluşması
C) Az sayıda veri ile ilgili olması
D) En üst organizasyon düzeyinde oluşması
E) İşletmeyi bir bütün olarak değerlemesi
C

11-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel ekonomik amaçları arasında yer alır?
A) Yönetici yerleştirme
B) İşçi yetiştirme
C) Yönetici geliştirme
D) Yenilik
E) Halka karşı sorumluluk

D
12-) İşletme faaliyetlerini etkileyen çıkar gruplarına bağlı amaçlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal amaçlar
B) Ekonomik amaçlar
C) Çalışan personelin normları tablosu
D) İkincil amaçlar
E) Karma amaçlar
A

13-) İşletmelerin taktik ve eylemsel olaylarla ilgili amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temel
B) Özel
C) Stratejik
D) Örgütsel
E) Genel

B
14-) İşletmenin bir faaliyet konusunu seçebilmesinde ve kesin bir amaç edinmesinde en önemli gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyüme
B) Esneklik
C) Risk
D) Karlılık
E) Ürün türü
D

15-) İşletmenin yönetsel ve yürütsel kararlarda serbestçe hareket etme özgürlüğünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenlik
B) Verimlilik
C) Karlılık
D) Otonomi
E) Büyüme

D
16-) Üretilen ürünlerin üretiminde olduğu kadar rekabetlerinde de karşı karşıya bulunulan risklerin, birikiminden kaçınma yoluna ne ad verilir?
A) Nötrleştirme
B) Ofansif güvenlik
C) Denkleştirme
D) Otonomi
E) Büyüme
C

1 Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ekonomik amaçlarından biri değildir?
A) Maksimum kazanç elde etme
B) Tasarruf etme
C) İstihdam emniyetini sağlama
D) Riskli teşebbüslere girişme
E) Geleceği garanti altına alma

D
19-) Aşağıdakilerden hangisi işletme personeli düzeyinde ele alınan ihtiyari sorumluluklardan biri değildir?
A) Fiziksel çalışma ortamını düzeltmek
B) Gündüz bakımevleri ve kreşler açmak
C) Hayat sigortası ve özel emeklilik gibi ek güvenlik önlemleri almak
D) Toplum ve aile planlamasına yardımcı olmak
E) İşçileri işletmeye ortak etmek
D

20-) İşletmelerin piyasada talep fazlalığından ve arz azlığından faydalanarak fiyatları aşırı yükseltip aşırı kar elde etmeye çalışmaları hangi sosyal sorumluluk konusunun kapsamına girer?
A) Tüketicinin korunması
B) Sermaye sahiplerine karşı yükümlülük
C) İş ahlakı
D) Kardan pay dağıtma
E) Çevre kirliliğinin önlenmesi
C

21-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk kapsamına giren konulardan biri değildir?
A) Tüketicinin korunması
B) İnsanlığa karşı duyulması gereken ihtiyari sorumluluklar
C) Yakın çevreye istihdam olanaklarının sağlanması
D) Büyüme
E) İş ahlakı

D
22-) Güçlülük yönünden değerlemede aşağıdakilerden hangisi "ekonomik ve politik" güç kapsammda ele alınır?
A) NAFTA
B) ABD
C) Avrupa Birliği***
D) Doğu Avrupa Birliği
E) Rusya


23-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik tahmin ve incelemelerde dikkate alınması gereken başlıca değişkenlerden biri değildir?
A) Ekonomide tasarrufların yatırıma dönüşme eğilimi
B) Hammadde ve işgücü masraflarındaki artış eğilimi
C) Enflasyonun seyri
D) Sosyal değişmeler
E) Milli gelirin dağılımı
D

24-) Hızlı nüfus artışı ve kentleşme sosyo-kültürel değişim nedenlerinin hangisi içinde yer alır?
A) İletişim araç ve tekniğindeki gelişmeler
B) Demografik gelişmeler
C) Düşünsel gelişmeler ve değişmeler
D) Öğretim sistemindeki yenilikler
E) Eğitim sistemlerindeki yenilikler

B
25-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevre unsurlarından biri değildir?
A) Ekonomik ve politik düzenlemeler
B) Teknolojik değişmeler
C) Ekolojik sorumluluk ve düzenlemeler
D) Rakipler ve rekabet
E) Dinsel baskılar
D

26-) "Doğum oranları azalırken ölüm yaşının yükselmesi” pazar koşulları ve müşterilerin özelliklerine ilişkin faktörlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Nüfus piramidinin değişmesi
B) Nüfusun gelir dağılımı
C) Müşteri özellikleri
D) Nüfus miktarında meydana gelen değişmeler
E) Ürün ve hizmetlerin hayat eğrisinde bulunduğu dönem
A

27-) Araştırmalar ve geliştirmeler sonucu elde edilen entellektüel ve teknik buluşların bir endüstriyel ve tecimsel hak olarak kanunlara geçirilmesi rekabeti etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Giriş hakkı
B) Dış koruma
C) Pazarın durumu
D) Gelişmenin genel eğilimi
E) Yararlanılabilir pazar kısmı
B

2 Aşağıdakilerden hangisi yeni rakiplerin iş alanına ya endüstriye girmesini zorlaştıran yapısal engellerden biri değildir?
A) Mevcut işletmelerin pazarlama kanallarına hakim maları
B) Mevcut işletmelerin mutlak maliyet avantajları
C) Müşterinin sadakati ve farklı ürünlere gitmemekte direnci
D) Ölçek ekonomileri
E) Hammadde teminindeki güçlükler
E

29-) Aşağıdakilerden hangisi değer zincirini oluşturan mel faaliyetlerden biri değiidir?
A) İç lojistik
B) İşlemler
C) Dış lojislik
D) Tedarik
E) Servis

D
30-) İşletmenin örgütsel ve kumanda sorunlarında sal olduğu eski tecrübelerinin faaliyetlerine katılacak yeni işlere kolayca uyabilmesini sağlayan sinerji tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlama sinerjisi
B) İşletme sinerjisi
C) Yatırım sinerjisi
D) Çalışma sinerjisi
E) Özel sinerji
C
Bul
Cevapla

Konu Araçları
Konuyu Paylaş :  
Konunun Linki :  
BBKodu :  
Konu Araçları :

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  FİNANSAL YÖNETİM 2006 VİZE SORULARI Muhammet çakar 0 3.925 05-03-2008, Saat: 15:18
Son Yorum: Muhammet çakar

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi