Hepimiz Biriz
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları - Baskı Önizleme

+- Hepimiz Biriz (https://www.hepimizbiriz.com/forum)
+-- Forum: MOTORLU TAŞITLAR (https://www.hepimizbiriz.com/forum/Forum-MOTORLU-TA%C5%9EITLAR-168)
+--- Forum: Motorlu Araçlar (https://www.hepimizbiriz.com/forum/Forum-Motorlu-Ara%C3%A7lar-667)
+--- Konu Başlığı: Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları (/Konu-%C3%96zel-Kullan%C4%B1ma-Mahsus-Kara-Ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1-5789)Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları - arachnanthe - 26-11-2007

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER


1-Taşıt Giriş-Çıkış Formu Düzenlenmek Suretiyle Taşıt Getirebilecek Kişiler.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk veya yabancı uyruklu turist veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanlar.

2-Taşıt Giriş-Çıkış Formu Düzenlenmek Suretiyle Girişine İzin Verilecek Taşıtlar.

Motorlu taşıtlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorklar da dahil olmak üzere, her türlü özel kara taşıtının girişine izin verilir.

3-Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile Giren Taşıtların Türkiyede Kullanım Şekli.

Bu kapsamda yurda girmesine izin verilen kara taşıtının kişinin kendi kişisel amaçlarına yönelik olan ve ticari amaç dışında özel kullanılmasına izin verilir.

4-Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile Girişine İzin Verilen Taşıt Sahiplerinden Alınacak Taahhütname.

Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle Türkiyeye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirenlerden, yasal haklarının neler olduğu ve bunların ihlali halinde hangi yaptırımla karşı karşıya kalınacağına ilişkin koşulları belirten bir taahhütname alınır.

5-Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Yurtta Kalabileceği Süre.

Türkiyeye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirilmesi halinde başvuru yapan kişinin geliş amacı ve ibraz edeceği belgeler dikkate alınarak taşıtın yurtta kalacağı süre, gümrük idaresince tespit edilir.

Turistik amaçla Türkiyeye gelen kişinin ikamet yerinde üzerine kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus kara taşıtı için herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız 6 ay süre verilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanların, emekli olduklarını gösterir ilgili ülke kuruluşlarınca verilen belgenin tasdikli örneğinin ibrazı halinde, taşıtları için 1 yıl süre verilir.

6-Süre Uzatımı.

Taşıt Giriş-Çıkış Formunda kayıtlı süreler içerisinde olmak koşuluyla herhangi bir gümrük idaresine müracaatla süre uzatımı talebinde bulunulması ve süre uzatımına ilişkin dilekçeler ile birlikte süre uzatımını gerekli kılan belgelerin de ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilen belgelerin uygunluğunu tespit etmesi halinde gümrük idaresi form üzerinde süre uzatımına ilişkin işlemleri gerçekleştirir.

7-Şartların İhlali.

Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle yurda sokulan taşıtlar için taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, yurtta kalma sürelerinin aşılmasına rağmen yurt dışında çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, taşıtla birlikte giren ve belgede ayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca ceza uygulanır ve taşıt yurtdışı edilmek üzere gümrük idaresine teslim edilir. Taşıt sahibinin yurt dışına çıkışına izin verilmekle birlikte gerekli yasal işlem devam ettirilir. Ancak, vergi ve cezanın tahsili halinde taşıtın çıkışına izin verilir. Şartların ihlalinden sonra kesin terk kaydıyla gümrüğe terkedilen taşıtlar için de aynı işlemler yapılmakla beraber, ayrıca tasfiye hükümleri uygulanır.

Taşıt pulunun taşıtın camına yapıştırılmamasının tespit edildiği veya formun istenildiği zaman ibraz edilmemesi veya formun taşıtta bulundurulmaması hallerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca cezai işlem yapılır.

8-Çalınan Taşıtlar İçin Uygulanacak İşlemler.

Taşıt Giriş-Çıkış Formu kapsamında, yurda giriş yanan taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde parçalarının veya tamamının çalınması halinde, çalınma olayını belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı yazısı ile gümrük idaresine başvurulmak suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenilir.

İbraz edilen belgeleri uygun bulunması halinde ilgili gümrük idaresi pasaport kayıtlarından gerekli düşümü yapar.

Ancak, süresi dışında çalınan taşıtlar için Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca taşıta ilişkin gümrük vergileri tahsil edileceği gibi, ayrıca bu vergilerin iki katı para cezası alınır.

9-Kazaya Uğrayan Taşıtlar Konusunda Uygulanacak İşlemler.

Kaza sonucunda hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan veya yurt dışına çıkarılabilmesi için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtların, adına form düzenlenen kişinin başvurusu üzerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle tamir oluncaya kadar geçecek süre için gümrük idaresince kabul edilebilecek bir tamirhaneye tutanakla teslim edilmesi zorunludur.

Bu kapsamda tamirine izin verilen taşıtın tamiri bittikten sonra yeniden ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine veya antrepoya alınmasına gümrük idaresi izin verir.

10-Taşıtın Bir Başka Kişiye Devri.

Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda getirilen ve giriş esnasında alınan taahhütnameye uygun olarak gümrük denetimine bırakılan taşıtın, yabancı uyruklu aynı hakları haiz bir kişiye devri mümkündür.

Devir işlemini yapmaya gümrük idareleri yetkili olup, işlem ilgili konsolosluklarca tasdikli belgeye istinaden devir alan adına yeni bir Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilir.

11-Başkasına ait taşıtın vekaleten kullanılması.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait taşıtın vekaleten kullanılabilmesi için, taşıtı kullananın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olması ve geçerli bir vekaletnamenin ibrazına bağlıdır.